Xã Hàm Thắng Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh năm 2018

Hàm Thắng

Xã Hàm Thắng Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh năm 201829/08/2018 09:16:23

Sáng ngày 24/8/2018, xã Hàm Thắng tổ chức Lớp bồi dưỡng Quốc phòng – An ninh năm 2018 tại Nhà văn hóa xã. Có 90 học viên tham dự, là hội viên của Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và Đoàn thanh niên. Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch UBND xã tuyên bố khai mạc lớp học. Tại Lớp Bồi dưỡng các học viên được học và nghiên cứu thông qua 02 chuyên đề :

* Chuyên đề 1: Về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh Quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân với xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

* Chuyên đề 2: Về phòng chống chiến lược “Diển biến hòa bình”, bạo loạn lật đỗ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

Các học viên nghe truyền đạt trong thời gian nửa buổi, thời gian còn lại tự nghiên cứu tài liệu để viết bài thu hoạch nộp cho Ban tổ chức chấm điểm và cấp giấy chứng nhận.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Thắng - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech