Cấp cơ sở đã quan tâm Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh.

Hàm Thắng

Cấp cơ sở đã quan tâm Bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng – An ninh.28/08/2018 15:27:02

Sáng ngày 24/8/2018, xã Hàm Thắng tổ chức Lớp bồi dưỡng Quốc phòng – An ninh năm 2018. Ông Nguyễn Văn Cường, Chủ tịch UBND xã tuyên bố khai mạc lớp học. Có 60 học viên tham dự, là hội viên của Hội Cựu chiến binh, Hội Nông dân, Hội Phụ nữ và Đoàn thanh niên. Lớp học sẽ tiến hành trong 01 ngày, các học viên sẽ được học và nghiên cứu thông qua 02 chuyên đề :

* Chuyên đề 1: Về đường lối, quan điểm của Đảng Cộng sản, chính sách pháp luật của Nhà nước Việt Nam về bảo vệ an ninh Quốc gia, xây dựng nền an ninh nhân dân, thế trận an ninh nhân dân với xây dựng nền quốc phòng toàn dân.

* Chuyên đề 2: Về phòng chống chiến lược “Diển biến hòa bình”, bạo loạn lật đỗ của các thế lực thù địch đối với Việt Nam.

Buổi sáng các học viên được nghe truyền đạt tại Hội trường UBND xã; buổi chiều tự nghiên cứu, viết bài thu hoạch nộp cho Ban tổ chức chấm điểm và cấp giấy chứng nhận.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Thắng - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech