Ý kiến kết luận của đ/c Nguyễn Văn Bảy- Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2018.

Báo cáo

Ý kiến kết luận của đ/c Nguyễn Văn Bảy- Phó Chủ tịch UBND huyện tại Hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2018.

I. Ưu điểm:

1. Trong giai đoạn 2016-2018 Ban Chỉ đạo 1237 huyện đã ban hành đầy đủ các văn bản theo chỉ đạo của BCĐ cấp trên và của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh. Riêng việc triển khai công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2020, Ban Chỉ đạo 1237 huyện đã ban hành 04 văn bản chỉ đạo, đôn đốc và tổ chức 01 đợt kiểm tra trực tiếp ở 17/17 xã, thị trấn.

Hàng năm Ban Chỉ đạo 1237 huyện và Hội đồng chính sách xã, thị trấn đều tổ chức sơ kết để đánh giá mặt được, chưa được và đề ra phương hướng, nhiệm vụ của năm đến.

2. Công tác thu thập, xác minh, kết luận thông tin về mộ liệt sĩ được đẩy mạnh, có thời điểm thực hiện quyết liệt nhằm làm rõ thông tin, kết luận chính xác để lập các thủ tục pháp lý để cất bốc mộ liệt sĩ.

3. Công tác tổ chức tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đạt kết quả khá tốt. Nhờ đó, trong giai đoạn 2016-2018 đã cất bốc, quy tập được 13 hài cốt liệt sĩ. Đây là một nỗ lực, cố gắng rất lớn của cả hệ thống chính trị từ huyện đến xã, thị trấn, trong đó đặc biệt là trách nhiệm và công sức của Ban Chỉ huy Quân sự các cấp từ xã, đến huyện.

4. Công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2020 cơ bản thực hiện đúng theo yêu cầu, nội dung và nhiệm vụ theo kế hoạch mà Ban Chỉ đạo 1237 huyện đã ban hành, nhất là công tác tập huấn, tổ chức phát phiếu đến hộ gia đình.

II. Về hạn chế:

1. Công tác tuyên truyền để cho mọi người dân hiểu được sự quan tâm của Đảng, Nhà nước đối với công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã anh dũng hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp, chống Mỹ nhưng đến nay vẫn chưa tìm được hài cốt; qua đó, để phát động trong toàn thể nhân dân nếu có thông tin về mộ liệt sĩ, hài cốt liệt sĩ cung cấp để các ngành chức năng tiến hành xác minh, kết luận và tổ chức quy tập còn chưa sâu, kỹ, đều khắp, nhất là công tác tuyên truyền qua việc phát phiếu cung cấp thông tin về mộ liệt sĩ đến từng hộ gia đình.

2. Hoạt động của các thành viên BCĐ 1237 huyện và Hội đồng chính sách xã, thị trấn không đồng bộ. Có nơi còn giao khoán nhiệm vụ này cho BCH Quân sự cấp xã.

3. Công tác vận động nhân dân cung cấp thông tin, tiếp nhận thông tin về mộ liệt sĩ, tổ chức rà soát, xác định khu vực, số lượng mộ liệt sĩ trên địa bàn ở một số địa phương chưa tích cực, khẩn trương và kịp thời. Mặc khác, quá trình xác minh, kết luận thông tin về mộ liệt sĩ còn lúng túng, chưa chặt chẽ, chưa làm đến nơi đến chốn nên còn 04 thông tin đến nay chưa được kết luận cụ thể, như ở: Đông Tiến, Thuận Minh, Tầm Hưng-Ma Lâm và Hàm Hiệp.

4. Tiến độ, chất lượng thực hiện một số nội dung trong công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ chưa đảm bảo, làm ảnh hưởng đến Kế hoạch thực hiện toàn huyện, nhất là công tác hướng dẫn hộ gia đình cung cấp thông tin mộ liệt sĩ qua phát phiếu, rà soát danh sách liệt sĩ do địa phương quản lý (còn 09 đơn vị chưa tổng hợp, báo cáo), làm chậm tiến độ tổ chức Hội nghị kết luận địa bàn ở thôn điểm của huyện.

Nguyên nhân của những hạn chế nêu trên: Đội ngũ cán bộ đi học, tập huấn nhiều, trong khi đó công việc cấp xã ngày càng nhiều, nhưng nguyên nhân chủ yếu là việc nhận thức, tinh thần trách nhiệm về công tác này còn có mặt hạn chế, nên việc lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thời gian qua có nơi, có lúc chưa sâu sát, kết quả đạt được trong công tác quy tập hài cốt liệt sĩ trên địa bàn huyện trong giai đoạn 2016-2018 chưa nhiều.

III. Về nhiệm vụ trong thời gian tới:

1. Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các nhiệm vụ còn lại của công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2020 theo kế hoạch đã đề ra. Cụ thể là:

- Các xã nào chưa hoàn thành việc rà soát danh sách liệt sĩ, mộ liệt sĩ thì phải khẩn trương hoàn thành, chậm nhất đến ngày 15/10/2018 phải tổng hợp và báo cáo cho cơ quan thường trực BCĐ 1237 huyện. Địa phương nào đến 17 giờ chiều ngày 15/10/2018 không có báo cáo thì UBND huyện sẽ có văn bản phê bình tập thể, cá nhân có liên quan.

Để giúp các xã làm tốt việc này, giao trách nhiệm cho phòng Lao động-Thương binh và Xã hội rà soát danh sách hộ gia đình đã được tiền xây vỏ mộ, kể cả liên hệ Sở Lao động-Thương binh và Xã hội để cung cấp thông tin cho UBND các xã, thị trấn.

- Giao trách nhiệm cho Chủ tịch Hội đồng chính sách xã Hàm Chính chỉ đạo, đôn đốc thôn Bình Lâm tổ chức Hội nghị kết luận địa bàn trong thời gian từ ngày 20 đến ngày 30/10/2018 (cụ thể báo cáo lãnh đạo UBND huyện trước 5 ngày). Cuối tháng 11/2018 tất cả các thôn, khu phố còn lại phải tổ chức xong Hội nghị kết luận địa bàn. Sau đó từng xã, thị trấn tổ chức Hội nghị kết luận địa bàn. Phấn đấu  toàn huyện hoàn thành trong năm 2018.

2. Khẩn trương hoàn thành kết luận 04 thông tin có mộ liệt sĩ ở các xã Đông Tiến, Thuận Minh, Hàm Hiệp và thị trấn Ma Lâm. Đồng thời, khẩn trương phát động nhân dân tìm kiếm hài cốt liệt sĩ ở khu vực động cát từ thôn 6 Hàm Đức đến khu phố Phú Trường, thị trấn Phú Long và khu vực tại cầu móng trên tuyến đường Hồng Lâm.

3. Chấn chỉnh và có giải pháp khắc phục việc thực hiện phối hợp công tác  không đồng bộ của một số đơn vị, địa phương trong công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ thời gian qua, kể cả Ban Chỉ đạo 1237 huyện và Hội đồng chính sách cấp xã.

Đề nghị các thành viên BCĐ 1237 huyện được phân công địa bàn theo Thông báo phân công số 305 ngày 10/7/2018 tham gia Hội nghị kết luận địa bàn ít nhất 01 thôn điểm và xã mình phụ trách.

4. Giao trách nhiệm cho phòng Lao động-Thương binh & Xã hội nghiên cứu quy định về sử dụng quỹ Đền ơn đáp nghĩa để tham mưu cho lãnh đạo UBND huyện hỗ trợ cho các thành viên BCĐ 1237 huyện và Hội đồng chính sách các xã, thị trấn trong công tác lập bản đồ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2020. Chậm nhất đến ngày 15/10/2018 có báo cáo đề xuất gửi UBND huyện.

5. Giao UBND các xã, thị trấn đẩy nhanh tiến độ hoàn thành công tác giải quyết chính sách tồn đọng, nhất là hồ sơ 290, 62, 49, danh hiệu bà Mẹ Việt Nam anh hùng, Huân chương cho gia đình có nhiều liệt sĩ. Quá trình thực hiện phải chặt chẽ, thận trọng, đúng quy định; cương quyết không để xảy ra tình trạng hồ sơ giả để hưởng chế độ bất chính.

Trên đây là ý kiến kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Bảy- Phó Chủ tịch UBND huyện, kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo 1237 huyện tại Hội nghị sơ kết công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2016-2018. Thừa lệnh Chủ tịch UBND huyện, Chánh Văn phòng HĐND &UBND huyện thông báo đến các cơ quan, đơn vị biết, thực hiện.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Thắng - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech