Ý kiến kết luận của đ/c Trần Ngọc Hiền tại buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ triển khai thi công 02 công trình Kè Sông Cái và Chỉnh trang vỉa hè đường 8/4, thị trấn Ma Lâm.

Báo cáo

Ý kiến kết luận của đ/c Trần Ngọc Hiền tại buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ triển khai thi công 02 công trình Kè Sông Cái và Chỉnh trang vỉa hè đường 8/4, thị trấn Ma Lâm.


THÔNG BÁO

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Ngọc Hiền

tại buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ triển khai thi công 02 công trình Kè Sông Cái và Chỉnh trang vỉa hè đường 8/4, thị trấn Ma Lâm.

Ngày 19/8/2019, tại phòng họp số 02 – UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Ngọc Hiền đã chủ trì buổi làm việc để nghe báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tiến độ thi công xây dựng công trình Kè Sông Cái và công tác chuẩn bị khởi công công trình Chỉnh trang vỉa hè đường 8/4, thị trấn Ma Lâm. Tham dự buổi làm việc có đại diện lãnh đạo phòng Tài chính – Kế hoạch, phòng Kinh tế & Hạ tầng, phòng Tài nguyên & Môi trường, Trung tâm Phát triển quỹ đất, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và Chủ tịch UBND thị trấn Ma Lâm.

Sau khi nghe lãnh đạo Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện báo cáo về các nội dung trên, đồng thời đề xuất một số giải pháp để đẩy nhanh tiến độ thực hiện trong thời gian đến và ý kiến phát biểu của các thành phần dự họp. Phó Chủ tịch UBND huyện Trần Ngọc Hiền kết luận và chỉ đạo như sau:

I. Yêu cầu chung: Các phòng, ban liên quan và UBND thị trấn Ma Lâm tiếp tục rà soát, tích cực triển khai thực hiện có kết quả các nội dung, công việc theo chỉ đạo của UBND huyện tại Thông báo số 334/TB-UBND ngày 12/7/2019 về việc thông báo ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện – Trần Ngọc Hiền tại buổi làm việc nghe báo cáo tiến độ triển khai 02 công trình Kè Sông Cái và Chỉnh trang vỉa hè đường 8/4, thị trấn Ma Lâm.

II. Một số công việc cụ thể:

1. Đối với công trình Kè Sông Cái, thị trấn Ma Lâm:

a) Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện:

- Theo dõi, đôn đốc các hộ dân bàn giao đất cho dự án theo đúng quy định (đối với các hộ dân đã nhận đủ tiền bồi thường, hỗ trợ và đã được giao đất tái định cư, giải quyết đất ở).

- Nghiên cứu, rà soát các chính sách, quy định của pháp luật, tham mưu UBND huyện có văn bản trả lời cho hộ ông Phạm Thê theo quy định đối với vật kiến trúc mà hộ đề nghị hỗ trợ.

- Chủ trì, phối hợp với Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện và UBND thị trấn Ma Lâm làm việc, vận động hộ bà Trần Thị Nuôi nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng để thi công công trình. Thời gian hoàn thành chậm nhất đến ngày 05/9/2019.

- Thực hiện gửi số tiền bồi thường, hỗ trợ của bà Nguyễn Thị Tám vào Kho bạc Nhà nước huyện; đồng thời, có văn bản thông báo cho bà Tám được biết.

- Sau khi có Quyết định điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ của ông Trần Quang Yêm, nhanh chóng chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan tổ chức vận động hộ ông Yêm nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, thời gian hoàn thành chậm nhất đến ngày 05/9/2019.

- Thông báo cho các hộ dân biết về chính sách hỗ trợ tiền thuê nhà và khen thưởng nếu bàn giao mặt bằng đúng thời gian quy định.

b) Phòng Tài chính – Kế hoạch huyện: Chủ trì, phối hợp Trung tâm Phát triển quỹ đất và phòng Tài nguyên & Môi trường tham mưu giá giao đất ở, giá giao đất tái định cư thuộc hạng mục Khu dân cư dự án Kè Sông Cái.

c) Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện: Nghiên cứu, rà soát các quy định có liên quan về lĩnh vực xây dựng để hướng dẫn các hộ dân thực hiện các thủ tục, hồ sơ về xây dựng sau khi nhận đất tái định cư để xây dựng nhà ở.

d) Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện:

- Khẩn trương rà soát hồ sơ, tham mưu UBND huyện ban hành ngay Quyết định điều chỉnh phương án bồi thường, hỗ trợ của hộ ông Trần Quang Yêm theo quy định. Thời gian hoàn thành trước ngày 30/8/2019.

- Chủ trì, phối hợp các phòng, ban liên quan và UBND thị trấn Ma Lâm khẩn trương tham mưu UBND huyện giá giao đất tái định cư tại Khu tái định cư Ma Lâm giai đoạn 1&2 và Khu dân cư dự án Kè Sông Cái.

e) Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện:

- Yêu cầu đơn vị thi công tiến hành thi công trước ở những vị trí người dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng.

- Khẩn trương hoàn thành hồ sơ, thủ tục đầu tư hạng mục hạ tầng kỹ thuật điện, nước.

 

f) UBND thị trấn Ma Lâm:

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức thực hiện kịp thời việc tuyên truyền, vận động các hộ dân nhận tiền bồi thường, hỗ trợ và bàn giao mặt bằng thi công công trình.

- Thường xuyên cập nhật tình hình nhất là các hộ dân đã nhận tiền bồi thường, hỗ trợ, bàn giao mặt bằng thi công để kịp thời đưa tin tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh của thị trấn.

2. Đối với công trình Chỉnh trang vỉa hè đường 8/4, thị trấn Ma Lâm:

a) Phòng Tài nguyên & Môi trường huyện: Tiếp tục liên hệ Sở Giao thông Vận tải để truy lục hồ sơ bồi thường của Dự án Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 28, đoạn qua thị trấn Ma Lâm trước đây; chậm nhất đến cuối tháng 8/2019 có báo cáo kết quả gửi UBND huyện xem xét.

b) Phòng Kinh tế & Hạ tầng huyện: Chủ trì, phối hợp với các phòng, ban có liên quan và UBND thị trấn Ma Lâm khẩn trương xây dựng đề xuất phương án bố trí các hộ dân kinh doanh, buôn bán trên vỉa hè dọc tuyến từ đoạn Cầu Ngựa đến giáp đường sắt Bắc – Nam đến vị trí mới để báo cáo UBND huyện. Thời gian hoàn thành chậm nhất đến ngày 15/9/2019.

3. Yêu cầu Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện: Thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc đơn vị thi công đẩy nhanh tiến độ thi công 02 công trình nêu trên. Định kỳ nửa tháng 01 lần (trước ngày 15, 30 hàng tháng) có báo cáo tiến độ triển khai thực hiện gửi Thường trực Huyện ủy và UBND huyện để xem xét, chỉ đạo. Hàng tháng, UBND huyện tiếp tục tổ chức làm việc để nghe báo cáo về tiến độ thi công công trình.

Trong quá trình triển khai thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc, các cơ quan, đơn vị và UBND thị trấn Ma Lâm kịp thời phản ánh cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện để tổng hợp, báo cáo Chủ tịch UBND huyện xem xét, chỉ đạo./.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Thắng - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech