Danh sách cán bộ công chức

Hàm Chính

Danh sách cán bộ công chức01/06/2018 15:00:14

THÔNG TIN CÁC CHỨC DANH CHỦ CHỐT CỦA XÃ

THÔNG TIN CÁC CHỨC DANH CHỦ CHỐT CỦA XÃ

STT HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ EMAIL (@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn)
I. KHỐI ĐẢNG ỦY
1 Nguyễn Văn Dũng Bí thư Đảng ủy dungnv_hc
2 Ung Thanh Khải Phó Bí thư Đảng ủy khaiut
II. KHỐI HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN
1 Nguyễn Văn Dũng Chủ tịch HĐND dungnv_hc
2 Trần Thị Thanh Hoàng Phó Chủ tịch HĐND hoangttt
III. KHỐI UBND XÃ
1 La Anh Khoa Chủ tịch UBND xã khoala
2 Huỳnh Văn Tiến Phó Chủ tịch UBND xã tienhv
3 Lê Thị Hồng Thắm Phó Chủ tịch UBND xã thamlth.hamchinh
4 Trần Ngọc Nhàn Chỉ huy trưởng Quân sự xã nhantn
5 Lê Thành Tâm Trưởng Công an xã tamlt
IV. KHỐI MẶT TRẬN, CÁC ĐOÀN THỂ
1 Trương Văn Trúc Chủ tịch UBMT TQVN xã tructv
2 Trần Văn Phê Chủ tịch Hội Cựu chiến binh phetv
3 Trần Thị Trúc Hoa Chủ tịch Hội LH Phụ nữ hoattt
4 Nguyễn Ngọc Hùng Chủ tịch Hội Nông dân
5 Nguyễn Anh Trí Bí thư Đoàn Thanh niên trina

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Chính - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech