HỘI KHUYẾN HỌC XÃ HÀM CHÍNH TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 2018

Hàm Chính

HỘI KHUYẾN HỌC XÃ HÀM CHÍNH TỔ CHỨC TỔNG KẾT CÔNG TÁC KHUYẾN HỌC NĂM 201828/01/2019 08:26:03

Sáng ngày 16/01/2019, Hội khuyến học xã Hàm Chính tổ chức tổng kết công tác khuyến học năm 2018, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác khuyến học năm 2019.

         Năm 2018 Hội khuyến học xã Hàm Chính đã tập trung hướng dẫn các tổ chức cơ sở thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động xây dựng phong trào khuyến học, khuyến tài và xây dựng xã hội học tập. Trong đó, phong trào xây dựng “Gia đình học tập", “Dòng họ học tập",“Cộng đồng học tập”, “Đơn vị học tập” được duy trì và đẩy mạnh. Năm 2018 xã Hàm Chính có 16 chi hội vẫn duy trì và hoạt động tốt, trong đó có: 7 chi hội thôn, 6 chi hội trường học, 2 chi hội chùa và 1 chi hội cơ quan. Trong năm 2018 đã bình xét và công nhận 2.611/2.925 hộ đạt danh hiệu gia đình hiếu học.

         Công tác xây dựng và phát triển quỹ khuyến học, khuyến tài cũng được Hội khuyến học xã quan tâm. Trong năm 2018, đã vận động được 333.050.000 đ (bao gồm tiền mặt và hiện vật). Nguồn quỹ này được quản lý và sử dụng hiệu quả vào mục đích khuyến học khuyến tài ở các cấp hội, góp phần chia sẻ khó khăn, động viên học sinh vượt khó khăn vươn lên trong học tập. Trong năm học 2017-2018 hội khuyến học xã đã khen thưởng, cấp học bổng cho học sinh giỏi các cấp, học sinh nghèo, có hoàn cảnh khói khăn vượt khó với 201 suất, tổng số tiền là 97.700.000đ.

Cuối năm có 01 chi hội xuất sắc, 09 chi hội vững mạnh và 06 chi hội xếp loại khá. Nhân dịp này, Hội khuyến học cũng đã tổ chức khen thưởng 01 tập thể, 01 cá nhân và tuyên dương 01 tập thể, 01 cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào khuyến học năm 2018.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Chính - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech