Phương hướng phát triển của UBND xã trong thời gian đến

Hàm Liêm

Phương hướng phát triển của UBND xã trong thời gian đến18/10/2017 08:40:30

Mục tiêu tổng quát 5 năm đến là “Nâng cao vai trò lãnh đạo của các tổ chức đảng và chất lượng hoạt động hệ thống chính trị, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân; tập trung thực hiện thắng lợi 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới để thúc đẩy kinh tế phát triển nhanh hơn đi đôi với giải quyết tốt các vấn đề xã hội bức xúc, cải thiện nâng cao đời sống nhân dân”

* Những chỉ tiêu chủ yếu:

1- Sản lượng lương thực bình quân hàng năm 7.200 tấn.

2- Thu ngân sách đạt và vượt chỉ tiêu huyện giao hàng năm.

3- Đầu tư xây dựng cơ bản (công trình do xã làm chủ đầu tư) bằng 07 tỷ; trong đó huy động sức dân 1,7 tỷ.

4- Cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đạt chỉ tiêu huyện giao.

5- Giảm tỷ lệ sinh hàng năm 0,02%; giảm tỷ lệ trẻ em suy dinh dưỡng dưới 9% vào năm 2020, giữ chuẩn quốc gia về y tế cơ sở.

6- Tỷ lệ hộ nghèo dưới 2,5%, tỷ lệ hộ sử dụng nước sinh hoạt hợp vệ sinh 99% vào cuối nhiệm kỳ.

7- Giữ chuẩn phổ cập giáo dục mầm non trẻ 05 tuổi. Huy động 100% trẻ 06 tuổi vào lớp 01; 75% các trường trong xã đạt chuẩn quốc gia (03/04 trường).

8- Đạt chuẩn xã nông thôn mới, có 06/06 thôn văn hóa, trên 90% hộ đạt chuẩn gia đình văn hóa và 100% đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

9- Giao quân hàng năm đạt chỉ tiêu huyện giao. 

II/ Những nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu:

1/ Thúc đẩy sản xuất phát triển nhanh và hiệu quả hơn.

- Tập trung triển khai các giải pháp nâng chất lượng sản xuất nông nghiệp. Tiếp tục khai thác tiềm năng đất đai và khuyến khích phát triển đa dạng các loại cây trồng, con nuôi theo nhu cầu thị trường; giữ ổn định diện tích canh tác lúa (420 ha) và chú trọng đầu tư thâm canh, nâng cao năng suất và hiệu quả sản xuất. Khuyến khích phát triển chăn nuôi gia súc, gia cầm quy mô tập trung theo hướng bán công nghiệp.

Tiếp tục khuyến khích phát triển các loại hình kinh tế tập thể, đi đôi với củng cố, nâng cao hiệu quả hoạt động; đồng thời tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy kinh tế trang trại phát triển.

2/ Tăng cường công tác quản lý đất đai, khoáng sản và bảo vệ tốt môi trường, triển khai thực hiện tốt quy hoạch và kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt; quy hoạch các khu dân cư để giải quyết nhu cầu đất ở cho dân. Rà soát, thống kê, nắm diện tích quỹ đất công, đất 5% cụ thể từng Thôn để quản lý theo Luật Đất đai năm 2013. Kiểm tra, xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình hình vi phạm pháp luật về đất đai, nhất là các trường hợp mua bán, lấn chiếm, đổ đất, cất nhà, khai thác đá, cát trái phép. Đẩy nhanh tiến độ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, bảo đảm chỉ tiêu huyện giao; 100% cơ quan, doanh nghiệp, hộ gia đình tham gia thực hiện thu gom rác thải theo đúng quy định.

3/ Tăng cường đầu tư kết cấu hạ tầng, thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, phát động mạnh mẽ phong trào thi đua “chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới, phấn đấu nâng chất lượng 12 tiêu chí đã đạt và hoàn thành 07 tiêu chí còn lại; xã đạt nông thôn mới vào năm 2019. Tranh thủ các nguồn vốn của trên và phát huy mạnh mẽ nguồn ngoại lực bên ngoài; đẩy mạnh việc huy động sức dân theo quy chế dân chủ, để thực hiện các công trình dân sinh, từng bước kiên cố hóa kênh mương nội đồng; kiên cố hóa trường học còn lại; mở rộng hệ thống điện, nước sinh hoạt.

4/ Dồn sức chỉ đạo thu ngân sách, Triển khai đồng bộ các giải pháp; quản lý, khai thác tốt các nguồn thu phát sinh, phấn đấu tăng thu ngân sách hàng năm 10%, đáp ứng chi thường xuyên cho hoạt động bộ máy và tăng thêm nguồn vốn đầu tư xây dựng cơ bản. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát nhằm phát hiện, chấn chỉnh kịp thời những sai sót trong công tác quản lý, sử dụng ngân sách và các khoản đóng góp của dân.

5/ Giải quyết tốt các vấn đề xã hội.

- Tiếp tục triển khai các giải pháp nâng chất lượng giáo dục toàn diện, huy động trẻ 05 tuổi vào mầm non và trẻ 06 tuổi vào lớp 01 (100%).

- Mở rộng các hình thức đào tạo nghề, phát huy vai trò của Hội khuyến học và Trung tâm học tập cộng đồng trong việc dạy nghề.

- Đẩy mạnh các hoạt động bảo vệ và chăm sóc sức khỏe cho nhân dân, tiếp tục củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động mạng lưới y tế thôn bản, tích cực chủ động thực hiện có hiệu quả công tác phòng, chống dịch bệnh, thực hiện tốt chính sách bảo hiểm y tế, các chương trình y tế quốc gia, phòng chống suy dinh dưỡng trẻ em, bảo đảm vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường.

- Tiếp tục mở rộng các hoạt động văn hóa, thể dục, thể thao, đầu tư các thiết chế văn hóa, nâng chất lượng hiệu quả hệ thống truyền thanh xã và mở rộng các hoạt động văn hóa- văn nghệ, thể dục - thể thao theo hướng xã hội hóa.

- Đẩy mạnh phong trào “toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, gắn với phong trào “chung sức chung lòng xây dựng nông thôn mới” theo hướng thực chất, bảo đảm hoàn thành chỉ tiêu thôn văn hóa, gia đình văn hóa và đơn vị đạt chuẩn văn hóa.

- Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, chú ý đẩy mạnh các chương trình giải quyết việc làm, hỗ trợ sản xuất, tăng cường các giải pháp hoạt động giúp nhau làm kinh tế để giảm nhanh tỷ lệ hộ nghèo đi đôi với chống tái nghèo, phấn đấu đến năm 2020 thu nhập đầu người 27 triệu. Quan tâm chăm lo cho gia đình chính sách, người có công cách mạng, phát huy tốt công tác nhân đạo, từ thiện, an sinh xã hội.

 6/ Xây dựng, củng cố vững chắc thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đẩy mạnh công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng - an ninh; nâng cao ý thức cảnh giác cách mạng trong cán bộ, đảng viên và nhân dân; xây dựng lực lượng dân quân vững mạnh, sẵn sàng đối phó mọi tình huống xảy ra, làm tốt công tác hậu phương Quân đội. Nâng chất lượng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ an ninh Tổ quốc, mở rộng mô hình “tự quản, tự phòng”; tiếp tục củng cố, nâng dần hiệu quả các tổ hòa giải, giải quyết kịp thời những mâu thuẫn, tranh chấp xảy ra ở địa bàn dân cư.

  7/ Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý điều hành của bộ máy Nhà nước. Nâng chất lượng hoạt động của HĐND và Đại biểu HĐND xã; tiếp tục cải tiến, nâng chất lượng kỳ họp; tăng cường công tác giám sát, tập trung vào những nhiệm vụ trọng tâm, bức xúc. Tăng cường hiệu lực, hiệu quả quản lý, điều hành của UBND xã và Ban Điều hành các thôn. Đẩy mạnh cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế “Một cửa”“Một cửa liên thông”, gắn với đấu tranh phòng chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí; giải quyết kịp thời đơn, thư yêu cầu, tranh chấp, khiếu nại, tố cáo không để xảy ra tình trạng khiếu kiện vượt cấp, đông người.

  8/ Củng cố và phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Tiếp tục đổi mới nội dung  phương thức hoạt động của Mặt trận, các đoàn thể, mở rộng dân chủ, tạo sự đồng thuận trong xã hội. Đa dạng hóa các hình thức tập hợp quần chúng đi đôi với xây dựng, nâng cao hiệu quả hoạt động của đội ngũ cốt cán chính trị. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động nhân dân chấp hành đường lối, chủ trương của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào cách mạng. Thực hiện tốt vai trò giám sát, phản biện xã hội; tham gia góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền theo Quyết định 217 và 218 của Bộ Chính trị.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Liêm - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech