Lớp kiến thức quốc phòng

Hàm Hiệp

Lớp kiến thức quốc phòng08/07/2019 09:01:29

Sáng ngày 20/6/2019 tại nhà văn hóa UBND xã Hàm Hiệp tổ chức mở lớp kiến thức quốc phòng an ninh cho các đối tượng đoàn viên, hội viên năm 2019.

Lớp học được tổ chức với mục đích bồi dưỡng cho đối tượng đoàn viên, hội viên, nắm vững đường lối, quan điểm của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước về quốc phòng an ninh, kết hợp phát triển kinh tế, xã hội và hoạt động đối ngoại gắn với tăng cường củng cố quốc phòng và an ninh, những âm mưu của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Hàm Hiệp - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech