Về việc cưỡng chế thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật đối với bà Lê Thị Sương, công dân thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính.

Báo cáo

Về việc cưỡng chế thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật đối với bà Lê Thị Sương, công dân thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính.

Căn cứ Quyết định số 31/2015/QĐ-UBND ngày 15/7/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, ban hành Quy định về việc thi hành quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật trên địa bàn tỉnh Bình Thuận;

Căn cứ Quyết định số 3540/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, về việc giải quyết tranh chấp đất đai lần cuối cùng giữa bà Nguyễn Thị Cảo, thường trú thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính với bà Hồ Thị Nhân, thường trú thôn 2, xã Thuận Minh và đã có hiệu lực pháp luật;

Căn cứ Quyết định số 8854/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của Chủ tịch UBND huyện, về việc cưỡng chế thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai đã có hiệu lực pháp luật đối với bà Lê Thị Sương, công dân thôn Thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính;

Căn cứ Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Chủ tịch UBND huyện, về việc thành lập Ban cưỡng chế thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật đối với bà Lê Thị Sương, công dân thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính;

Ngày 08/9/2017, Ban cưỡng chế được thành lập theo Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Chủ tịch UBND huyện đã bàn hành Thông báo số 430/TB-BCC, về việc cưỡng chế thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật đối với bà Lê Thị Sương, công dân thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính.

Ngày 26/9/2017, Ban cưỡng chế được thành lập theo Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Chủ tịch UBND huyện tiếp tục mời bà Lê Thị Sương để vận động lần cuối cùng, yêu cầu bà Lê Thị Sương tự nguyện chấp hành Quyết định số 3540/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, về việc giải quyết tranh chấp đất đai lần cuối cùng giữa bà Nguyễn Thị Cảo, thường trú thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính với bà Hồ Thị Nhân, thường trú thôn 2, xã Thuận Minh và đã có hiệu lực pháp luật; tuy nhiên, bà Lê Thị Sương vẫn cương quyết không chấp hành.

Do đó, Ban cưỡng chế được thành lập theo Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Chủ tịch UBND huyện, thông báo đến:

Lê Thị Sương

Năm sinh: 1952   Quốc tịch: Việt Nam.

Địa chỉ thường trú: Thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính.

Thực hiện Quyết định số 8854/QĐ-UBND ngày 17/8/2017 của Chủ tịch UBND huyện, về việc cưỡng chế thi hành Quyết định giải quyết tranh chấp đất đai có hiệu lực pháp luật đối với bà Lê Thị Sương, công dân thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính. Ban cưỡng chế được thành lập theo Quyết định số 2129/QĐ-UBND ngày 28/4/2017 của Chủ tịch UBND huyện sẽ tiến hành tổ chức cưỡng chế; cụ thể như sau:

* Nội dung thi hành: Tổ chức cưỡng chế hành chính buộc bà Lê Thị Sương (bà Nguyễn Thị Cảo chết; bà Sương là người thừa kế duy nhất của bà Cảo theo quy định của pháp luật) phải thi hành Quyết định số 3540/QĐ-UBND ngày 10/12/2009 của Chủ tịch UBND tỉnh, về việc giải quyết tranh chấp đất đai lần cuối cùng giữa bà Nguyễn Thị Cảo, thường trú thôn Ninh Thuận, xã Hàm Chính với bà Hồ Thị Nhân, thường trú thôn 2, xã Thuận Minh đã có hiệu lực pháp luật, cụ thể:

- Tổ chức di chuyển Bằng Tổ Quốc ghi công và di ảnh Liệt sỹ của ông Lê Công Đường (cha của bà Lê Thị Sương) ra khỏi khu đất cưỡng chế, giao cho bà Lê Thị Sương đưa trở về nhà ở của bà để thờ cúng; trường hợp gia đình bà Sương từ chối tiếp nhận thì đưa về trụ sở UBND xã Hàm Chính để bảo quản và tiếp tục làm việc, vận động gia đình bà Sương đến nhận lại.

- Di chuyển 01 tủ thờ bằng gỗ ván ép, 01 phản gỗ ván ép và 01 bàn gỗ hình chữ nhật có trong ngôi nhà tạm nói trên ra khỏi khu đất cưỡng chế.

- Tháo dỡ, di dời toàn bộ vật liệu xây dựng ngôi nhà tạm với diện tích 20,25m2 ra khỏi khu đất cưỡng chế (nhà cột kèo bằng gỗ, mái lợp tôn kẽm, vách ghép tôn kẽm với tổng số tấm tôn lợp mái và ghép vách là 25 tấm, quy cách 1m x 2m, chất lượng tôn cũ; nền lát gạch thẻ).

- Tháo dỡ, di dời hàng rào dài 66,2m ra khỏi khu đất cưỡng chế (hàng rào trồng 11 trụ bằng gỗ và kéo bằng 02 sợi dây kẽm gai).

- Nhổ 27 trụ thanh long (trụ đúc bê tông xi măng, thanh long đã chết) và 05 trụ gỗ khác trồng trên đất; phá bỏ 02 cây keo lá tràm (vòng thân 0,9m; đo cách mặt đất 1,2m), 24 cây xà cừ (11 cây lớn có vòng thân từ 0,4m – 0,6m và 13 cây nhỏ có vòng thân dưới 0,3m; đo cách mặt đất 1,2m), 05 cây ổi khoảng 02 năm tuổi và 02 cây bàng còn nhỏ cao khoảng 1,5m và di dời toàn bộ trụ thanh long, cây trồng phá bỏ nói trên đưa ra khỏi khu đất cưỡng chế.

- Buộc bà Lê Thị Sương và những người có liên quan khác (nếu có) phải rời khỏi khu đất cưỡng chế và tự di chuyển toàn bộ tài sản nói trên ra khỏi khu đất cưỡng chế; trường hợp gia đình bà Lê Thị Sương không tự nguyện thực hiện thì Ban cưỡng chế của huyện có trách nhiệm duy chuyển người bị cưỡng chế, người có liên quan ra khỏi khu đất cưỡng chế; di chuyển toàn bộ tài sản về trụ sở UBND xã Thuận Minh để bảo quản và tiếp tục làm việc, vận động gia đình bà Sương đến nhận lại.

- Giao lại diện tích 1.208m2 đất tọa lạc tại thôn 2, xã Thuận Minh cho bà Hồ Thị Nhân quản lý sử dụng.

* Địa điểm tiến hành cưỡng chế: Tại khu đất cưỡng chế thuộc địa bàn thôn 2, xã Thuận Minh.

* Thời gian tiến hành cưỡng chế: 7 giờ 30’ ngày 05/10/2017.

* Biện pháp tổ chức thi hành Quyết định cưỡng chế:

- Ban cưỡng chế của huyện thuyết phục, yêu cầu gia đình bà Lê Thị Sương trực tiếp di dời Bằng Tổ Quốc ghi công và di ảnh Liệt sỹ ông Lê Công Đường (cha của bà Lê Thị Sương) và các vật dụng khác có trong ngôi nhà tạm nói trên ra khỏi khu đất cưỡng chế.

Nếu bà Sương không chấp hành thì chỉ đạo lực lượng Quân sự, Công an xã Thuận Minh đưa Bằng Tổ Quốc ghi công và di ảnh Liệt sỹ ông Lê Công Đường về UBND xã Hàm Chính để bảo quản theo quy định.

- Yêu cầu bà Lê Thị Sương và những người có liên quan khác (nếu có) phải rời khỏi khu đất cưỡng chế; nếu không thực hiện thì Ban cưỡng chế di chuyển người bị cưỡng chế, người có liên quan ra khỏi khu đất cưỡng chế theo đúng quy định của pháp luật.

- Tổ chức lực lượng bảo vệ cho nhân công lao động tháo dỡ nhà tạm, hàng rào và phá bỏ cây trồng trái phép là tài sản của bà Lê Thị Sương có trên khu đất tranh chấp; quá trình thực hiện phải tiến hành cẩn thận và bảo đảm không làm hư hỏng tài sản có giá trị sử dụng còn lại.

- Đào lỗ, cắm mốc chỉ giới sử dụng đất và lập biên bản giao 1.208m2  đất tranh chấp cho bà Hồ Thị Nhân quản lý, sử dụng theo quy định của pháp luật.

- Lập biên bản và di chuyển toàn bộ tài sản của bà Lê Thị Sương bị cưỡng chế nói trên về UBND xã Thuận Minh; đồng thời, giao trách nhiệm cho UBND xã Thuận Minh tổ chức thực hiện bảo quản theo quy định của pháp luật và thông báo để bà Sương đến nhận lại tài sản. Chi phí bảo quản do bà Lê Thị Sương chịu trách nhiệm thanh toán, sau khi đã nhận lại tài sản.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Phú Long - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech