Thông tin xã Đông Giang

Đông Giang

Thông tin xã Đông Giang22/06/2018 14:01:36

Giới thiệu sơ lược

I. ĐIỀU KIỆN TỰ NHIÊN, TÀI  NGUYÊN VÀ MÔI TRƯỜNG

1.1. Điều kiện tự nhiên

1.1.1. Vị trí địa lý

Đông Giang là một trong những xã vùng cao của huyện Hàm Thuận Bắc, cách thị trấn Ma Lâm 34 km về phía Tây Bắc. Địa giới hành chính của xã được xác lập theo chỉ thị 364/CT-TTg với diện tích tự nhiên của xã 8.852,60 ha, xã có vị trí địa lý như sau:

- Phía Bắc giáp xã La Dạ.

- Phía Nam giáp xã Thuận Minh và xã Hàm Phú.

- Phía Đông giáp xã Đông Tiến.

- Phía Tây giáp huyện Hàm Thuận Nam.

1.1.2. Dân số.

Toàn xã có 03/03 thôn với 793 hộ/3.203 khẩu, là xã có đến 90% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số, gồm 06 thành phần dân tộc. Trong đó, dân tộc K’ ho 607 hộ/2.409 khẩu/1.175 nữ chiếm 77,93%, Rai  80 hộ/374 khẩu/193 nữ chiếm 10,21%, Chăm 20 hộ/93 khẩu/04 nữ chiếm 1,51%, Tày 01 hộ/03 khẩu/1 nữ chiếm 2,25%, Nùng 02 hộ/9 khẩu/03 nữ chiếm 0,12% và số ít người Kinh 83 hộ/317 khẩu/116 nữ chiếm 9,96%. Tổng số hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2016 là 330 hộ, chiếm 41,61%; cụ thể có 242 hộ nghèo, chiếm tỷ lệ 30,51%, số hộ cận nghèo 88 hộ, chiếm 11,09%. Kết quả khảo sát hộ nghèo, hộ cận nghèo đầu năm 2017 (điều tra hộ nghèo theo chuẩn mới giai đoạn 2016-2021) là 310 hộ, chiếm 39,09%, so với năm 2016  giảm 2,52%. Trong đó, hộ nghèo 193 hộ, chiếm tỷ lệ 24,33%; hộ cận nghèo 117 hộ, chiếm tỷ lệ 14,75%.

1.1.3. Địa hình, địa mạo

Xã Đông Giang là xã có địa hình khá phức tạp, chủ yếu là đồi núi chiếm 93% tổng diện tích tự nhiên toàn xã, có độ cao trung bình 390 - 410 m, địa hình cao ở phía Tây Bắc, Tây Nam thấp dần về phía Đông và trũng ở khu vực trung tâm của xã, nơi cao nhất cao 1.226 m.

1.1.4. Khí hậu

Xã Đông Giang nằm trong vùng khí hậu nhiệt đới gió mùa mang nét khí hậu chuyển tiếp giữa khí hậu vùng cực Nam Trung bộ và chế độ khí hậu ôn hoà vùng cao nguyên Đà Lạt Lâm Đồng. Khí hậu có 2 mùa rõ rệt: mùa mưa bắt đầu từ tháng 5 đến hết tháng 11 kèm theo gió mùa Tây Nam, mùa khô bắt đầu từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau cùng với gió mùa Đông Bắc, với tốc độ gió trung bình là 2,4 - 5,6 m/s.

Nhiệt độ trung bình năm khoảng 27,30C; tháng có nhiệt độ cao nhất là 340C, tháng có nhiệt độ thấp nhất là 24,50C.

Số giờ nắng trung bình là 2.907 giờ/năm, số giờ nắng tháng cao nhất là 320 giờ, tháng thấp nhất là 198 giờ.

Lượng mưa bình quân hàng năm khoảng 1.483 mm/năm, tập trung chủ yếu vào mùa mưa (chiếm 95,8% lượng mưa cả năm).

Lượng bốc hơi bình quân hàng năm 980 mm/năm. Độ ẩm không khí trung bình 81,7%.

Nhìn chung với nền nhiệt độ cao, lượng mưa ít, gió mạnh, số giờ nắng nhiều, độ ẩm thấp, lượng bốc hơi lớn, nguồn nước hạn chế do địa hình phức tạp tạo cho vùng có khí hậu khắc nghiệt.

1.1.5. Thuỷ văn

Chế độ thủy văn của xã Đông Giang chịu ảnh hưởng bởi chế độ thuỷ văn của sông La Ngà, sông Rưng và hệ thống các suối Sa Deru, suối Saloun, suối mèo, suối Tam Ray... Toàn bộ các suối này là những dòng suối bắt nguồn từ vùng núi cao chảy về sông La Ngà với lưu lượng dòng chảy khá lớn về mùa mưa, nước chảy quanh năm.

1.2.  Các nguồn tài nguyên

1.2.1. Tài nguyên đất

Việc xác định tài nguyên đất của xã Đông Giang dựa trên bản đồ đất huyện Hàm Thuận Bắc tỷ lệ 1/50.000 và báo cáo thuyết minh kèm theo. Theo nguồn gốc phát sinh xã Đông Giang được chia thành 4 nhóm đất với 6 loại đất:

- Nhóm đất phù sa (FLuvisols): Toàn bộ là đất phù sa sông ngòi, suối (FLdar) với diện tích 685,70 ha chiếm 7,74% tổng diện tích tự nhiên. Loại đất này phân bố trên địa hình bằng phẳng, sa cấu trung bình - nhẹ, có độ phì khá cân đối thích hợp đối với cây lúa, màu, cây ăn quả...

- Nhóm đất xám (Acrisols): Toàn bộ đất xám trên đá granít, đá cát (Acxli/GR) có diện tích 2.486,61 ha, chiếm 28,09% tổng diện tích tự nhiên. Nhóm đất này phân bố trên những nơi có địa hình đồi núi cao, dọc theo các sườn núi, có sa cấu nhẹ, nghèo chất dinh dưỡng, có khả năng phát triển cây lâu năm, cây lâm nghiệp.

- Nhóm đất đỏ vàng (Ferrasols, Acrisols): Có diện tích 4.667,86 ha chiếm 52,73% diện tích tự nhiên, gốm 3 loại đất:

+ Đất vàng đỏ trên đá Grannít (Achar/GR) có diện tích 2.230,46 ha, chiếm 47,78% diện tích đất đỏ vàng, có tầng dầy 50 - 100 cm và nghèo chất dinh dưỡng khó thích hợp với các loại cây trồng.

+ Đất vàng đỏ trên đá sét (Ach.fer/SC) có diện tích 1.944,85 ha, chiếm 41,67% diện tích đất đỏ vàng. Đất có màu nâu sẫm, tơi xốp thành phần cơ giới thịt trung bình, đất chua vừa, có độ pHKCl từ 4,5 - 5,5 ; đạm tổng hợp 0,04 - 0,07%, nghèo hàm lượng mùn. Loại đất này thích hợp với các lọai cây màu và cây lâu năm.

+ Đất nâu đỏ trên đá ĐaGde (FRr.ar/DA) có diện tích 492,55 ha, chiếm 10,55% diện tích đất đỏ vàng. Đất được phân bố trên những khu vực đồi núi cao, có thành phần cơ giới và hàm lượng dinh dưỡng không thích hợp với các lọai cây trồng.

- Nhóm đất sói mòn trơ sơ đá - LepTosol, với nhóm đất này có một loại đất xói mòn trơ sỏi đá (Lpd.li) có diện tích 845,13 ha, chiếm 9,55% diện tích tự nhiên của xã. Loại đất này phân bố ở những nơi có độ dốc lớn  trên 250, tầng đất mỏng có độ phì nhiêu kém nên ít có ý nghĩa cho các mục đích sử dụng trong nông nghiệp.

Qua những đặc điểm trên cho thấy đất của xã Đông Giang khá đa dạng, phân bố trên nhiều dạng địa hình, có tiềm năng lớn trong sản xuất nông, lâm nghiệp. Đất có kết cấu nền móng địa chất công trình bền vững. Do đó xây dựng, gia cố nền móng, san lấp mặt bằng đòi hỏi chi phí không cao.

1.2.2. Tài nguyên nước

- Nguồn nước mặt: Đông Giang có sông La Ngà chảy qua với lưu lượng rất lớn, ngoài ra có hệ thống các suối Sa Deru và Tam Ray. Nhìn chung, các sông ngắn, dốc, dòng chảy hẹp, mùa mưa gây lũ lụt; mùa khô kiệt dòng thiếu nước cho sản xuất nông nghiệp. Tuy nhiên có khả năng khai thác nguồn nước từ xây dựng hồ đập nhằm đáp ứng nhu cầu nước sản xuất và sinh hoạt.

- Nguồn nước ngầm: Chưa có số liệu điều tra, khảo sát cụ thể, nhưng qua khảo sát các giếng đào cho thấy nguồn nước cao nhất là 5 m, nơi sâu nhất khoảng 15 - 17 m, mùa khô giếng đào thường thiếu nước.

1.2.3. Tài nguyên rừng

Theo kết quả thống kê đất đai năm 2010, diện tích đất lâm nghiệp của xã là 5.058,93 ha, chiếm 57,14% tổng diện tích đất tự nhiên; trong đó có 4.100,56 ha đất rừng sản xuất (chiếm 81,06% diện tích đất lâm nghiệp), 958,37 ha đất rừng phòng hộ (chiếm 18,94% diện tích đất lâm nghiệp). Rừng của xã Đông Giang chủ yếu là đất có rừng tự nhiên sản xuất. Có thể nói, rừng của xã Đông Giang là một trong những khu rừng khá phong phú và đa dạng có nhiều loại cây và động vật quý hiếm và có vai trò quan trọng trong việc điều hoà khí hậu và giữ mực nước ngầm. Trong tương lai cần có những chủ trương, chính sách thiết thực để bảo vệ nguồn tài nguyên vô cùng quý giá này..

1.2.4. Tài nguyên khoáng sản

Dựa trên các tài liệu khảo sát trên địa bàn hiện có ở xã Đông Giang chưa phát hiện được nguồn khoáng sản quý hiếm mà mới phát hiện được tài nguyên dùng làm nguyên vật liệu xây dựng như cát xây dựng nằm giải rác ở ven các sông, suối trong xã chủ yếu phục vụ nhu cầu nhỏ lẻ, hộ gia đình.

1.2.5. Tài nguyên nhân văn

          Đông Giang là xã vùng cao có truyền thống lịch sử đấu tranh hào hùng qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ đã có nhiều người hy sinh anh dũng vì tổ quốc.

Trên địa bàn xã hiện có nhiều dân tộc khác nhau sinh sống như Kinh, (K Ho, Rai, Chăm, Nùng, Kinh...), trong đó dân tộc K’Ho chiếm đa số (74%). Với truyền thống hào hùng của mình người dân Đông Giang hôm nay dẫu còn nhiều khó khăn, gian khổ vẫn phát huy sức và lực của mình xây dựng quê hương ngày càng giàu đẹp. Với truyền thống văn hiến, truyền thống cách mạng, đoàn kết tương trợ lẫn nhau, người dân xã Đông Giang cần cù sáng tạo, ý chí tự lực tự cường, biết khắc phục khó khăn, kế thừa và phát huy những kinh nghiệm, phát huy sức và lực của mình xây dựng để phát triển mạnh nền kinh tế - xã hội trong giai đoạn tới.

1.3. Thực trạng môi trường

- Đông Giang là xã miền núi vùng cao, có địa hình tương đối hiểm trở, gặp nhiều khó khăn trong đi lại, nhưng được thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho một cảnh quan thiên nhiên hết sức phong phú. Đặc biệt là nguồn tài nguyên rừng có nhiều động, thực vật quý hiếm.

- Xã Đông Giang chưa có các hoạt động công nghiệp nào và còn mang nhiều nét đặc trưng của cảnh quan thiên nhiên cho nên sự ô nhiễm về môi trường không khí là không có.

- Môi trường đất có nguy cơ suy thoái do hiện tượng phá rừng, đất lại có thành phần cơ giới nhẹ gây nên hiện tượng đất bị xói mòn, rửa trôi làm cho đất bạc màu.

        
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
Đông Giang - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech