BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI

Tin địa phương

BỒI DƯỠNG LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ CHO ĐẢNG VIÊN MỚI 14/03/2019 08:54:23

Sáng ngày 11/3/2019, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Hàm Thuận Bắc khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới khóa I/2019, lớp học có 59 đồng chí là đảng viên dự bị thuộc các chi, Đảng bộ cơ sở.

Với thời gian 08 ngày, các học viên đã được truyền đạt những nội dung như: Chủ Nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh – nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng và cách mạng Việt Nam; Độc lập dân tộc gắn liền với CNXH và con đường đi lên CNXH ở Việt Nam; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, dân chủ XHCN, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN; Đường lối phát triển kinh tế - xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục – đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển nền văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng, an ninh, bảo vệ vững chắc Tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị, trật tự, an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của Đảng và công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng Đảng về đạo đức; Phấn đấu, rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu đảng viên Đảng cộng sản Việt Nam; ngoài ra có báo cáo chuyên đề về dân tộc, tôn giáo… và lịch sử địa phương. 

            Qua lớp học này nhằm trang bị thêm cho các học viên những kiến thức cần thiết và có được bản lĩnh tư tưởng chính trị vững vàng, chấp hành nghiêm chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách và pháp luật của Nhà nước. Kết thúc lớp học Trung tâm còn tổ chức cho kiểm tra và cấp giấy chứng nhận để có đủ điều kiện chuyển Đảng chính thức.           

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2391572
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech