Hàm Thuận Bắc: Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh năm 2018

Tin địa phương

Hàm Thuận Bắc: Tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng – an ninh năm 201827/06/2018 14:43:32

Sáng ngày 26/6/2018, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện phối hợp với Ban Chỉ huy Quân sự huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng kiến thức Quốc phòng - An ninh cho 67 cán bộ, công chức, viên chức của các cơ quan, đơn vị thuộc đối tượng 4 trên địa bàn huyện.

Trong thời gian 04 ngày, học viên sẽ được tiếp thu 07 chuyên đề: Phòng, chống chiến lược “Diễn biến hòa bình”, bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch đối với cách mạng Việt Nam; Biên giới quốc gia và bảo vệ chủ quyền biên giới quốc gia; quản lý và bảo vệ chủ quyền biển, đảo Việt Nam trong tình hình mới; Nội dung cơ bản của Luật: quốc phòng,  nghĩa vụ quân sự, giáo dục quốc phòng và an ninh, dân quân tự vệ, Biên giới quốc gia, Biển Việt Nam và Pháp lệnh dự bị động viên; Đường lối quan điểm của Đảng cộng sản, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam: về quốc phòng, an ninh; về phát triển kinh tế - xã hội gắn với tăng cường, cũng cố quốc phòng, an ninh và hoạt động đối ngoại trong tình hình mới; về bảo vệ an ninh, chính trị, kinh tế, văn hóa, tư tưởng và phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc; về dân tộc, tôn giáo gắn với quốc phòng, an ninh tronh tình hình mới.

Qua lớp học này, các học viên được trang bị những kiến thức cơ bản về Quốc phòng - An ninh nhằm nâng  cao nhận thức và trách nhiệm trong việc xây dựng nền quốc phòng vững mạnh; thường xuyên đề cao cảnh giác cách mạng, chủ động làm thất bại mọi âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch; tích cực bảo vệ Đảng, bảo vệ Tổ quốc XHCN.

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2391566
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech