Hàm Thuận Bắc: Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022

Tin địa phương

Hàm Thuận Bắc: Tổ chức Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-202231/07/2017 08:47:51

Ngày 27 và 28/7/2017, tại Hội trường huyện Hàm Thuận Bắc, Đoàn TNCS Hồ Chí Minh huyện Hàm Thuận Bắc long trọng tổ chức Đại hội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022. Tham dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí Trần Sinh Toàn-Phó Bí thư Tỉnh đoàn, Võ Văn Thanh-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; đại diện lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể của huyện; đặc biệt, có 160 đại biểu chính thức đại diện cho tuổi trẻ huyện nhà về tham dự Đại hội.

Năm năm qua, thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện lần thứ X, nhiệm kỳ 2012-2017, các cấp bộ đoàn từ huyện đến cơ sở đã đoàn kết, sáng tạo, tập trung triển khai khá toàn diện các mặt công tác, các phong trào của Đoàn, nên đã hoàn thành hầu hết các chỉ tiêu đề ra. Nổi rõ là các phong trào hành động “Xung kích, tình nguyện phát triển kinh tế, xã hội và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp”, chung tay xây dựng nông thôn mới, xây dựng đời sống văn hóa và các hoạt động thường niên: Tháng Thanh niên, Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè đã tạo được dấu ấn sâu đậm trong đời sống xã hội. Thông qua các hoạt động, phong trào hành động cách mạng, tổ chức đoàn các cấp ngày càng được củng cố. Các cấp bộ đoàn đã chú ý đổi mới nội dung, phương thức hoạt động theo hướng bám sát cơ sở, địa bàn dân cư và nhu cầu của thanh thiếu nhi, làm cho công tác Đoàn trở nên sinh động hơn. Mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên tiếp tục duy trì và mở rộng, công tác Đội Thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh và chăm sóc thiếu niên, nhi đồng được quan tâm hơn; chất lượng của đoàn viên và đội ngũ cán bộ Đoàn từng bước được nâng lên. Kết quả hoạt động 05 năm qua của tuổi trẻ huyện nhà đã góp phần tích cực vào việc thực hiện các nhiệm vụ kinh tế-xã hội, quốc phòng-an ninh, xây dựng hệ thống chính trị của địa phương. Công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện đạt được thời gian qua cũng nhờ sự chăm lo, giúp đỡ của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, đoàn thể và các cá nhân trong toàn huyện đã tạo điều kiện về vật chất, tinh thần để động viên các cấp bộ Đoàn thực hiện đạt kết quả những nhiệm vụ đề ra.

Tuy nhiên, cũng cần nhìn nhận rằng, trong nhiệm kỳ vừa qua, hoạt động Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi ở huyện cũng còn những khó khăn, hạn chế. Sự phát triển của tổ chức đoàn và phong trào Đoàn trên phạm vi toàn huyện chưa đồng đều; tiềm năng, sức sáng tạo của một bộ phận không nhỏ thanh niên chưa được phát huy đúng mức; nội dung, phương thức hoạt động của Đoàn đổi mới còn chậm; nhiều nơi, tỷ lệ tập hợp thanh niên vào tổ chức đoàn, mặt trận tập hợp đoàn kết thanh niên thiếu tính bền vững, đặc biệt ở vùng nông thôn, vùng đồng bào dân tộc thiểu số và các doanh nghiệp ngoài khu vực Nhà nước. Một bộ phận thanh thiếu niên sống buông thả, thích đua đòi, hưởng thụ, thiếu trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội, dễ sa vào tệ nạn xã hội và tội phạm; đây là vấn đề rất đáng lo ngại.

Nguyên nhân của các hạn chế nêu trên có phần khách quan tác động rất lớn, nhưng chủ yếu là do chưa phát huy đầy đủ tinh thần chủ động, nổ lực tự thân và tính năng động tính năng động, sáng tạo để đổi mới nội dung phương thức hoạt động của tổ chức đoàn. Bên cạnh đó đội ngũ cán bộ đoàn ở các cấp một bộ phận hạn chế về năng lực, kỷ năng và tâm huyết, chưa tháo gỡ những khó khăn của công tác đoàn đã và đang đặt ra. Trong khi đó, khá nhiều các cấp ủy Đảng chưa tập trung lãnh đạo thường xuyên để tác động tạo sự quan tâm phối hợp của các tổ chức trong hệ thống chính trị, quan tâm chia sẽ với tổ chức đoàn và sự phối hợp, giúp đỡ của các cấp, các ngành chưa đúng mức.

Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Huyện đoàn khóa X trình Đại hội lần này đã quán triệt nghiêm túc những tư tưởng, quan điểm nêu trong văn kiện Đại hội XI của Đảng bộ huyện, đặc biệt là nội dung, giải pháp và các nhiệm vụ trọng tâm, tập trung thảo luận để đánh giá, tổng kết đầy đủ thực tiễn, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp thiết thực, có hiệu quả cao cho nhiệm kỳ 2017-2022. Quá trình tổ chức thực hiện, các cấp bộ Đoàn phải chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp xây dựng, bổ sung, kiện toàn và giáo dục, rèn luyện, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ Đoàn về phẩm chất, năng lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tiếp tục chăm lo củng cố, xây dựng tổ chức đoàn các cấp vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức, xứng đáng là người bạn đồng hành của thanh niên và đội dự bị tin cậy của Đảng. Mở rộng mặt trận đoàn kết, tập hợp thanh niên bằng nhiều hình thức đa dạng, phong phú, các mô hình tập hợp theo sở thích, nghề nghiệp, nhóm tình nguyện; đồng thời đổi mới mạnh mẽ hơn nữa về nội dung, phương thức hoạt động theo phương châm “3 bám”: Bám chủ trương, bám cơ sở và bám đoàn viên, thanh niên; khắc phục những biểu hiện hình thức, hành chính hóa trong công tác Đoàn. Các tổ chức đoàn cần chủ động nắm bắt, dự báo và định hướng tình hình tư tưởng thanh niên; tăng cường và nâng chất lượng công tác tuyên truyền đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, truyền thống cách mạng, văn hóa cho đoàn viên, thanh thiếu nhi; đẩy mạnh hơn nữa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống trong lực lượng đoàn viên, thanh thiếu niên.

Thực hiện tốt các phong trào hành động cách mạng, tiếp tục phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của tuổi trẻ gắn với khơi dậy tiềm năng to lớn của các tầng lớp thanh niên trong đời sống xã hội; động viên thanh niên đi đầu thực hiện nhiệm vụ chính trị, chuyên môn của từng địa phương, đơn vị. Một mặt, tổ chức đoàn phải thật sự đồng hành, cảm thông, chia sẻ với thanh niên, thấu hiểu tâm tư, nguyện vọng thanh niên, chăm lo đáp ứng những nhu cầu, lợi ích chính đáng, hợp pháp của thanh niên, kịp thời định hướng, dìu dắt, giúp đỡ thanh niên; thực hiện tốt nhiệm vụ phụ trách Đội Thiếu niên Tiền phong và quan tâm chăm sóc, hướng dẫn, giáo dục thiếu niên, nhi đồng.

Để công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi của huyện đạt được kết quả như mong muốn trong thời gian tới, phải quán triệt sâu sắc quan điểm “xây dựng Đoàn là xây dựng Đảng trước một bước”, từ đó dành nhiều hơn tình cảm, sự giúp đỡ đối với Đoàn Thanh niên; tin tưởng giao nhiệm vụ cho thanh niên; quan tâm giúp đỡ, động viên và tạo điều kiện để thanh thiếu nhi được học tập, rèn luyện, phát triển toàn diện và tham gia vào các nhiệm vụ chính trị của từng địa phương, đơn vị.

Cùng với thảo luận các văn kiện, Đại hội còn lựa chọn những đồng chí có đủ điều kiện, phẩm chất đạo đức và năng lực công tác để bầu vào Ban Chấp hành Huyện đoàn nhiệm kỳ XI và bầu đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh sắp đến. Ban Chấp hành Huyện đoàn khóa XI, nhiệm kỳ 2017-2022 sẽ là trung tâm đoàn kết, gương mẫu, năng động, sáng tạo trong quá trình lãnh đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh huyện Hàm Thuận Bắc nhiệm kỳ 2017-2022, góp phần cùng Đảng bộ và nhân dân huyện nhà phát triển kinh tế-xã hội, ổn định và cải thiện đời sống nhân dân nói chung, tuổi trẻ nói riêng, làm cho bộ mặt huyện nhà ngày càng đổi mới. (Cao Văn Bảy)

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2407540
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech