Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2017 ở huyện Hàm Thuận Bắc

Tin địa phương

Công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng 6 tháng đầu năm 2017 ở huyện Hàm Thuận Bắc01/08/2017 09:48:37

Sáu tháng đầu năm 2017, các cấp ủy từ huyện đến cơ sở, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy và Ủy ban Kiểm tra các cấp đã chủ động bám sát nội dung chương trình, kế hoạch đã đề ra ngay từ đầu năm để thực hiện đạt một số kết quả công tác kiểm tra, giám sát theo chức năng, nhiệm vụ được quy định.

Đáng chú ý là tập trung kiểm tra, giám sát việc thực hiện chỉ thị, nghị quyết, quy định của Đảng; về công tác phòng, chống tham nhũng, lãng phí; việc thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (Khoá XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; vai trò nêu gương của người đứng đầu, trọng tâm là việc thực hiện nhiệm vụ được giao và sự chỉ đạo của cấp trên ở các lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm.

Kết quả, cấp ủy và ủy ban kiểm tra các cấp đã tiến hành 33 cuộc kiểm tra, 06 cuộc giám sát chuyên đề đối với 152 lượt tổ chức đảng và 26 đảng viên; trong đó, cấp huyện tiến hành 03 cuộc kiểm tra và 03 cuộc giám sát đối với 41 lượt tổ chức đảng và 14 đảng viên là người đứng đầu cấp ủy, chính quyền cơ sở, đạt 50% kế hoạch. Qua kiểm tra, giám sát đối với các tổ chức đảng và đảng viên đã phát hiện, chấn chỉnh, xử lý kịp thời những hạn chế, khuyết điểm, sai phạm, trong đó đã xử lý kỷ luật 08 đảng viên (tăng 01 đảng viên so với cùng kỳ); việc xem xét, quyết định thi hành kỷ luật được các tổ chức đảng có thẩm quyền áp dụng và tuân thủ theo các văn bản quy định của Đảng về xử lý đảng viên vi phạm để xem xét, quyết định thi hành kỷ luật đảng viên đúng nội dung, tính chất, mức độ sai phạm. Công tác giải quyết đơn tố cáo đối với tổ chức đảng và đảng viên được Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy tập trung giải quyết, từ đầu năm đến nay có 04/19 đơn thuộc thẩm quyền giải quyết, đã giải quyết xong 01/04 đơn (ở cơ sở không phát sinh đơn thư).

          Từ những kết quả trên, để thực hiện tốt hơn nữa công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng 6 tháng cuối năm 2017, các cấp ủy, tổ chức đảng các cấp trong huyện cần tập trung thực hiện tốt các việc sau: Một là, tiếp tục triển khai thực hiện những nội dung còn lại của chương trình, kế hoạch công tác kiểm tra, giám sát năm 2017 đã đề ra đảm bảo theo tiến độ. Hai là, quá trình xây dựng và ban hành kế hoạch kiểm tra, giám sát chuyên đề của Ban Thường vụ Huyện ủy và của các Ban, các cơ quan tham mưu, giúp việc của Huyện ủy chú ý khắc phục tình trạng trùng lắp về đối tượng và nội dung kiểm tra, giám sát. Ba là, Ủy ban Kiểm tra Huyện ủy duy trì giao ban định kỳ với ủy ban kiểm tra cơ sở để đôn đốc, hướng dẫn nghiệp vụ và triển khai toàn diện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát theo quy định tại Điều 32 Điều lệ Đảng; tập trung làm tốt việc kiểm tra tổ chức đảng và đảng viên khi có dấu hiệu vi phạm; giải quyết các vụ tố cáo và khiếu nại kỷ luật đảng đúng quy định; thực hiện tốt quy chế phối hợp với các cơ quan có liên quan trong thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật đảng. Bốn là, tập trung củng cố đội ngũ cán bộ kiểm tra cơ sở, nâng chất lượng hoạt động của các tổ chức đảng trực thuộc khó khăn, yếu kém; thường xuyên theo dõi, đôn đốc việc khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế sau kiểm tra, giám sát. (Nguyễn Thị Minh Hoàng)


        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2407706
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech