BC Kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về KTXH và thực hiện kiến nghị của kiểm toán

Báo cáo

BC Kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về KTXH và thực hiện kiến nghị của kiểm toán

Căn cứ Kế hoạch số 17-KH/TU ngày 01/7/2016 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, về việc kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra và thực hiện kiến nghị của Kiểm toán Nhà nước trên địa bàn tỉnh; thực hiện yêu cầu của Thanh tra tỉnh tại Công văn số 816/TTBT-P5 ngày 08/7/2016, về việc kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội. UBND huyện Hàm Thuận Bắc báo cáo kết quả như sau:

 

Phần I

Rà soát các cuộc thanh tra kinh tế - xã hội

 

I. Công tác triển khai việc thực hiện rà soát:

1. Khái quát tình hình đặc điểm có liên quan của ngành thanh tra trong việc thực hiện các kết luận, kiến nghị thanh tra:

Trong những năm qua, công tác thanh tra tại Thanh tra huyện Hàm Thuận Bắc có những chuyển biến tích cực, các cuộc thanh tra thực hiện có trọng tâm, trọng điểm và được triển khai trên mọi lĩnh vực, nhất là lĩnh vực nhạy cảm như đất đai, tài chính, xây dựng… góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong công tác quản lý Nhà nước tại địa phương. Thông qua công tác thanh tra đã phát hiện và kiến nghị chấn chỉnh kịp thời các sai phạm trong công tác quản lý Nhà nước. Trong đó, công tác tổ chức thực hiện các kiến nghị, xử lý sau thanh tra hết sức quan trọng, nhằm nâng cao hiệu lực các kết luận thanh tra. Từ nhận thức trên những năm qua, UBND huyện hết sức quan tâm đến công tác tổ chức thực hiện các kiến nghị, xử lý sau thanh tra. Tuy nhiên, việc thực hiện công tác này còn nhiều khó khăn, mặc dù các quy định về tổ chức thực hiện các kết luận thanh tra đã được ban hành nhưng vẫn còn nhiều bất cập, khó triển khai thực hiện, nhất là các chế tài xử lý đối với các trường hợp không chấp hành. Bên cạnh đó, Thanh tra huyện là cơ quan theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhưng không có biên chế để thực hiện cho công việc này.

2. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai thực hiện việc rà soát các kết luận và thực hiện các kết luận thanh tra kinh tế - xã hội:

 UBND huyện luôn quan tâm và ban hành văn bản chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tổ chức thực hiện đúng theo quy định của pháp luật.

II. Kết quả rà soát:

1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo của của cấp ủy, chính quyền:

1.1            . Việc lãnh đạo, chỉ đạo:

Hầu hết các kết luận sau thanh tra, UBND huyện đều có văn bản chỉ đạo yêu cầu các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện. Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2016 UBND huyện và Thanh tra huyện đã ban hành 17 văn bản chỉ đạo, đôn đốc các tổ chức, cá nhân có trách nhiệm thực hiện đối với 11 Kết luận thanh tra đã có hiệu lực pháp luật. Đến nay đã có 06 Kết luận thực hiện xong hoàn toàn các kiến nghị; 03 Kết luận đang thực hiện dở dang phải tiếp tục thực hiện; 02 Kết luận mới ban hành và đang trong quá trình thực hiện.

2.2. Việc phân công theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và kết quả:

UBND huyện giao cho Thanh tra huyện thực hiện các kết luận thanh tra do UBND huyện kết luận và các kết luận do Thanh tra huyện kết luận; đồng thời giúp UBND huyện theo dõi, đôn đốc, kiểm tra các đơn vị, cá nhân có trách nhiệm thực hiện các kiến nghị của Huyện, của Tỉnh, của Chính phủ yêu cầu thực hiện, tổng hợp báo cáo UBND huyện theo dõi, chỉ đạo. Giao phòng Tài chính - Kế hoạch huyện tổ chức thực hiện, đôn đốc các tổ chức, cá nhân thực hiện các kết luận của kiểm toán Nhà nước.

          2. Kết quả thanh tra về kinh tế - xã hội, xử lý các kết luận, kiến nghị, quyết định của cấp có thẩm quyền:

          2.1. Tổng số các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội:

- Từ ngày 01/01/2015 đến 30/6/2016, số kết luận thanh tra phải thực hiện: 11 Kết luận (kết luận của Chủ tịch UBND huyện và của Chánh thanh tra huyện)

(có biểu mẫu kèm theo)

- Số văn bản chỉ đạo thực thực hiện kết luận thanh tra 17 văn bản, trong đó:

+ UBND huyện đã ban hành 09 văn bản chỉ đạo thực hiện.

+ Thanh tra huyện đã ban hành 08 văn bản đôn đốc thực hiện.

2.2. Tổng số sai phạm về kinh tế, sai phạm của tổ chức, cá nhân được phát hiện qua các cuộc thanh tra:

* Tổng số sai phạm về kinh tế:

- Về tiền:

+ Kiến nghị thu hồi nộp vào ngân sách nhà nước số tiền 60.045.258 đồng.

+ Kiến nghị thu hồi trả lại cho các tổ chức, cá nhân số tiền 19.542.942 đồng.

- Về đất đai: Kiến nghị thu hồi 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và điều chỉnh 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

*  Tổng số các tổ chức, cá nhân có sai phạm, kết quả xử lý:

          - Tập thể: Kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 04 tập thể (phòng Nông nghiệp&PTNT huyện, Trạm Thú y huyện, UBND xã Thuận Minh, UBND xã Hàm Phú).

- Cá nhân: 08 cá nhân. Trong đó:

+ Kiến nghị kiểm điểm bằng hình thức kỷ luật: 03 cá nhân (01 Trưởng trạm, 01 giám đốc, 01 kế toán).

          + Kiến nghị kiểm điểm rút kinh nghiệm: 05 cá nhân (02 cán bộ xã, 01 Trưởng phòng, 01 Phó phòng, 01 Chủ tịch UBND xã).

2.3. Tổng số các kiến nghị của các Đoàn thanh tra đối với các sai phạm:

* Số kiến nghị xử lý hành chính: 09 kiến nghị, gồm 04 tập thể và 8 cá nhân.

* Số kiến nghị về kinh tế: 07 kiến nghị.

* Số kiến nghị chuyển cơ quan điều tra: không có.

* Số kiến nghị khác: 10 kiến nghị (chủ yếu là các giải pháp nhằm chấn chỉnh trong công tác quản lý).

* Số kiến nghị đã thực hiện: 21/26 kiến nghị, trong đó:

- Kiến nghị về kinh tế:

+ Về tiền:

Ÿ Đã thu hồi nộp ngân sách nhà nước số tiền 12.810.000 đồng.

Ÿ Đã thu hồi trả lại cho các tổ chức, cá nhân số tiền 19.542.942 đồng.

+ Về đất đai: Đã thu hồi 02 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và điều chỉnh 01 Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Kiến nghị xử lý cá nhân, tổ chức sai phạm:

+ Về tập thể: Đã tổ chức kiểm điểm trách nhiệm đối với tập thể: 03 tập thể (phòng Nông nghiệp&PTNT huyện, Trạm thú y huyện, UBND xã Thuận Minh).

+ Về cá nhân:

 Ÿ Đã tổ chức kiểm điểm bằng hình thức kỷ luật: 03 cá nhân (01 Trưởng Trạm khuyến nông huyện;01 giám đốc và 01 kế toán trung tâm).

Ÿ Đã tổ chức kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với 02 cá nhân (01 cán bộ Nông - Lâm nghiệp xã, 01 phó phòng TN&MT huyện).

- Số kiến nghị chưa thực hiện:

- Về kinh tế: Chưa thu hồi nộp vào ngân sách số tiền 47.305.258 đồng. Trong đó có Kết luận thanh tra Chương trình khuyến nông năm 2011 tại Trạm khuyến nông huyện với số tiền 46.585.258 UBND huyện đã có chỉ đạo yêu cầu Trạm khuyến nông huyện thực hiện nhưng do quá trình triển khai đã bị vướng về thủ tục không thể thực hiện được. UBND huyện đang chỉ đạo các ngành tham mưu giải quyết dứt điểm trong thời gian đến; Kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng kinh phí thực hiện chính sách đất lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ tại các xã Hàm Chính, Hàm Phú và Thuận Minh trong 02 năm 2012 và 2013 với số tiền 720.000 đồng hiện đang có văn bản đôn đốc thực hiện).

- Về hành chính:

          + Tập thể: 01 tập thể (UBND xã Hàm Phú).

+ Cá nhân: 03 trường hợp (01 Chủ tịch UBND xã Hàm Chính, Trưởng phòng Tài nguyên&Môi trường huyện, 01 cán bộ xã Hàm Phú).

2.4. Tổng số các kết luận về thanh tra của cơ quan, người có thẩm quyền (gọi chung là kết luận thanh tra) đối với các sai phạm đã được Đoàn thanh tra phát hiện và kiến nghị:

- Số sai phạm kiến nghị xử lý đã được chỉ đạo và thực hiện: 21 kiến nghị đã thực hiện.

- Số kết luận đã thực hiện xong: 06 kết luận.

- Số kết luận, kiến nghị chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa xong: 05 kết luận. Trong đó:

+ Thực hiện chưa xong: 03 kết luận:

 Ÿ Kết luận thanh tra việc quản lý sử dụng kinh phí thực hiện chính sách đất lúa theo Nghị định 42/2012/NĐ-CP ngày 11/5/2012 của Chính phủ tại các xã Hàm Chính, Hàm Phú và Thuận Minh trong 02 năm 2012 và 2013; Kết luận thanh tra việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của hộ ông Chế Bảy, thường trú thôn Liêm Bình, xã Hồng Liêm. Hiện đang đôn đốc các đơn vị thực hiện.

Ÿ Kết luận thanh tra Chương trình khuyến nông năm 2011 tại Trạm khuyến nông huyện: do Trạm khuyến nông huyện không có kinh phí và quá trình triển khai thực hiện bị vướng về thủ tục nên chưa thực hiện được.

+ Chưa thực hiện: 02 kết luận (Kết luận thanh tra Dự án hạ cốt nền của ông Phạm Phú Quỳnh tại xã Thuận Minh; Kết luận thanh tra việc quản lý và khai thác khoáng sản (cát nền) tại UBND xã Hàm Chính). Nguyên nhân là do mới ban hành kết luận. 

Phần II

Thực hiện các kiến nghị của kiểm toán nhà nước

 

Từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2016, UBND huyện Hàm Thuân Bắc không có kiến nghị nào của kiểm toán Nhà nước phải thực hiện.

 

 

 

Phần III

Nhận xét, đánh giá công tác thanh tra, xử lý về thanh tra đối với các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị kiểm toán Nhà nước.

1.     Mặt được:

 Nhìn chung, hoạt động thanh tra hành chính từ ngày 01/01/2015 đến ngày 30/6/2016 được UBND huyện quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hàng năm, UBND huyện đều chỉ đạo cho Thanh tra huyện xây dựng Chương trình, kế hoạch thanh tra cụ thể. Các cuộc thanh tra theo kế hoạch được thực hiện có trọng tâm, trọng điểm đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ của địa phương và chỉ đạo của Huyện ủy góp phần ổn định trong quản lý nhà nước tại địa phương; việc thanh tra thực hiện đúng quy trình, thủ tục của Luật Thanh tra.

Các kết luận thanh tra sau khi có hiệu lực pháp luật đều được UBND huyện chỉ đạo các đơn vị, tổ chức và cá nhân tổ chức thực hiện nghiêm túc; việc thực hiện có hiệu quả, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác thanh tra.

2.     Hạn chế, vướng mắc, nguyên nhân:

Một số đơn vị chậm triển khai thực hiện một số kiến nghị theo kết luận thanh tra hoặc có thực hiện nhưng không đầy đủ, kịp thời.

* Nguyên nhân hạn chế:

Do công việc nhiều nhưng lực lượng thanh tra ít chưa đáp ứng nhu cầu nhiệm vụ hiện nay; ý thức tự nguyện chấp hành thực hiện các kiến nghị sau thanh tra ở một số đơn vị chưa cao.

Trên đây là kết quả kiểm tra, rà soát các cuộc thanh tra về kinh tế - xã hội và thực hiện kiến nghị của kiểm toán Nhà nước của UBND huyện Hàm Thuận Bắc./.

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1949192
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech