Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Ngọc Thạch tại Hội nghị sơ kết công tác quản lý bảo vệ rừng 6 tháng đầu năm

Báo cáo

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện - Nguyễn Ngọc Thạch tại Hội nghị sơ kết công tác quản lý bảo vệ rừng 6 tháng đầu năm

Ngày 17/7/2017, tại phòng họp số 2 - UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Thạch đã chủ trì Hội nghị sơ kết công tác quản lý bảo vệ rừng 6 tháng đầu năm và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017 trên địa bàn huyện Hàm Thuận Bắc. Tham dự Hội nghị có đại diện lãnh đạo: Văn phòng Huyện ủy, Thủ trưởng các cơ quan là thành viên Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng huyện (Hạt Kiểm lâm, phòng Tài nguyên & Môi trường, phòng Nông nghiệp & PTNT, phòng Tài chính & Kế hoạch, phòng Dân tộc, Ban Chỉ huy Quân sự huyện, Công an huyện, Đài truyền thanh huyện, Ban Quản lý rừng phòng hộ Sông Quao, Ban Quản lý rừng phòng hộ Đông Giang, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Phú, Ban Quản lý rừng phòng hộ Hàm Thuận- Đa Mi, Xí nghiệp Lâm nghiệp Hàm Thuận Bắc, Công ty Cổ phần Rạng Đông), Chủ tịch UBND các xã, thị trấn (trừ 03 xã, thị trấn: Hàm Thắng, Hàm Hiệp và Ma Lâm). Sau khi nghe đồng chí Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm – thay mặt Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng – PCCC rừng huyện trình bày báo cáo tóm tắt tình hình công tác quản lý, bảo vệ rừng 6 tháng đầu và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017; ý kiến thảo luận của các thành viên dự Hội nghị. Phó Chủ tịch UBND huyện có ý kiến kết luận như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2017:

Ngay từ đầu năm các cấp, các ngành từ huyện đến cơ sở và các đơn vị chủ rừng đã có nhiều cố gắng triển khai các nhiệm vụ, giải pháp quản lý bảo vệ rừng, chống phá rừng, chống lấn chiếm đất lâm nghiệp, chống người thi hành công vụ đạt một số kết quả như báo cáo đã nêu, nổi rõ là: Lập hồ sơ xử lý 25 vụ vi phạm Luật Bảo vệ và phát triển rừng, tăng 01 vụ (4,2%) so với 6 tháng đầu năm 2016; xử lý tịch thu 05 xe mô tô, 03 phương tiện khác và 48,14m3 gỗ tròn, xẻ các loại (tăng 17,88m3 gỗ); thu nộp ngân sách nhà nước 199,65 triệu đồng; đã Huy động được các thành phần tham gia BVR; có rà soát, bổ sung các trọng điểm, đối tượng, phương tiện chuyên phá rừng; củng cố, nâng cao chất lượng hoạt động các hộ nhận khoán BVR; chấn chỉnh trách nhiệm BVR của các Chủ rừng; khắc phục những hạn chế trong thực hiện qui chế phối hợp QLBVR giữa Chủ rừng với UBND các xã và Hạt Kiểm lâm; có nâng cao trách nhiệm quản lý nhà nước của UBND các xã trên lĩnh vực QLBVR và đề cao vai trò, trách nhiệm các Chủ rừng; công tác xử lý vi phạm trên lĩnh vực QLBVR được thực hiện kiên quyết, kịp thời, đúng quy định; giữ nghiêm kỷ cương pháp luật và phòng ngừa chung trong thực hiện các qui định về QLBVR.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn những mặt tồn tại, hạn chế, đáng chú ý, đó là: Trách nhiệm của đơn vị chủ rừng trong công tác tuần tra chống phá rừng đôi lúc chưa thường xuyên và chưa tập trung cho những địa bàn trọng điểm; chưa tổ chức tốt lực lượng BVR tại chổ (trong đó có các hộ nhận khoán BVR); việc bố trí chốt, trạm bảo vệ rừng chưa phù hợp, lực lượng bảo vệ rừng của các trạm bảo vệ rừng còn mỏng, không đảo bảm cho công tác điều tra, kiểm tra bảo vệ rừng (Ban QLRHPH Hàm Thuận - Đa Mi); công tác nắm bắt tình hình, dự báo tình hình và xác định các vùng trọng điểm kiểm tra, truy quyết chưa kịp thời, thiếu chính xác (Trạm QLBVR La Ngà thuộc Ban QLBVRPH Đông Giang) công tác quản lý đối tượng đôi lúc còn buông lỏng; chưa làm tốt công tác phổ biến, tuyên truyền, giáo dục, vận động, cam đoan, cam kết đến đấu tranh quy chủ các trường hợp vi phạm về phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp. Tình hình vi phạm Luật bảo vệ và Phát triển rừng vẫn còn xảy ra ở mức độ cao tăng 01 vụ so với cùng kỳ năm 2016, nhất là tại khu vực các xã vùng cao La Dạ, Đông Giang chủ yếu tập trung ở lâm phần của Ban QLRPH Hàm Thuận- Đa Mi, Xí nghiệp lâm nghiệp Hàm Thuận Bắc, Ban QLRPH Đông Giang và 02 dự án khai hoang cấp đất cho ĐBDT xã Đông Giang, La Dạ…

Tình hình trên, có phần khách quan, nhưng chủ yếu là do sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp, các ngành và một số xã đối với công tác quản lý bảo vệ rừng có mặt còn chủ quan. Việc phổ biến, tuyên truyền, quán triệt các quy định Nhà nước về quản lý bảo vệ và phát triển rừng trong cộng đồng dân cư có lúc, có nơi chưa được thường xuyên, sâu rộng và hiệu quả chưa cao; chưa quan tâm xây dựng lực lượng quần chúng tham gia bảo vệ rừng tại chỗ. Mối quan hệ phối hợp giữa các lực lượng trong công tác quản lý bảo vệ rừng theo quy chế phối hợp đề ra còn mang tính hình thức, hiệu quả chưa cao, khả năng dự báo, nắm bắt tình hình và thực hiện các biện pháp phòng, chống phá rừng có lúc chưa kịp thời, chưa chủ động kiểm tra rừng thường xuyên.

II. Nhiệm vụ, giải pháp cần tập trung 6 tháng cuối năm 2017:

Yêu cầu các Thủ trưởng các cơ quan là thành viên Ban Chỉ huy các vấn đề cấp bách trong bảo vệ rừng, UBND các xã, thị trấn rà soát, chủ động xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ quản lý bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng 6 tháng cuối năm 2017. Đồng thời, chú ý tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả một số công việc sau:

1. UBND các xã, thị trấn, các đơn vị chủ rừng, các cơ quan chức năng của huyện theo nhiệm vụ được giao tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động quán triệt, tuyên tuyền, giáo dục nâng cao ý thức trách nhiệm của lực lượng cán bộ công chức, viên chức và các tầng lớp nhân dân, vận động nhân dân chấp hành các quy định pháp luật về rừng và đất lâm nghiệp; phải bám địa bàn cơ sở, nắm chắt tình hình, kịp thời có biện pháp chỉ đạo thực hiện kiên quyết; xử lý nghiêm túc những tổ chức, cá nhân thiếu trách nhiệm để xảy ra phá rừng, lấn chiếm đất lâm nghiệp, khai thác, vận chuyển gỗ trái phép...trên địa bàn kéo dài nhưng tổ chức lực lượng phối hợp để ngăn chặn hoặc báo cáo chưa kịp thời cho cấp trên để chỉ đạo giải quyết.

2. Các đơn vị chủ rừng phải chủ động nắm chắc tình hình, xác định cụ thể địa bàn trọng điểm thường xảy ra phá rừng, khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép do các băng nhóm chuyên nghiệp thực hiện để phối hợp kiểm tra, truy quét, ngăn chặn kịp thời; tổ chức lại lực lượng bảo vệ rừng theo hướng tập trung cho các trọng điểm phức tạp nhằm đảm bảo đủ mạnh để ứng phó với tình hình xảy ra, trong đó lực lượng của chủ rừng làm nồng cốt, có lực lượng của địa phương, Kiểm lâm địa bàn tham gia để bảo đảm bảo vệ rừng tận gốc, kịp thời ngăn chặn tình hình vi phạm và hạn chế tối đa các tình huống chống người thi hành công vụ.

3. Hạt Kiểm lâm ngoài việc thực thi nhiệm vụ theo quy định pháp luật; cần tiếp tục xây dựng và triển khai các kế hoạch kiểm tra truy quét tại các khu vực trọng điểm phá rừng; cơ động hỗ trợ kịp thời lực lượng, phương tiện, trang bị,… cho các chủ rừng, UBND các xã khi có yêu cầu. Bố trí công chức kiểm lâm theo hướng “Kiểm lâm gắn với địa bàn”. Chỉ đạo kiểm lâm địa bàn thật sự bám rừng, bám dân, bám chính quyền địa phương; giúp UBND xã xây dựng và quản lý lực lượng quần chúng bảo vệ rừng tại chỗ; thành lập Tổ công tác để kiểm tra, lập hồ sơ và tham mưu cấp thẩm quyền xử lý hành vi lấn chiếm đất lâm nghiệp trên địa bàn xã. Phối hợp các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, tham mưu UBND huyện kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xác định cụ thể diện tích ngoài quy hoạch 03 loại rừng nhưng còn rừng tự nhiên trước đây tạm giao cho dự án Nhà máy thủy điện Hàm Thuận-Đa Mi theo Quyết định 189/QĐ-TTg ngày 29/3/1997 của Thủ tướng chính phủ để bảo đảm giữ vững vốn rừng hiện có, phù hợp thực tế công tác bảo vệ rừng và tạo điều kiện góp phần phát triển kinh tế - xã hội địa phương.

4. Công an huyện đẩy nhanh tiến độ điều tra, kết luận và chuyển cơ quan chức năng đưa ra xét xử các vụ án về phá rừng, chống người thi hành công vụ nhằm phát huy tác dụng răn đe và phòng ngừa; áp dụng các biện pháp nghiệp vụ nhằm đấu tranh, triệt phá các chủ nậu vựa, các băng nhóm chuyên sử dụng xe máy độ chế vào rừng để khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép; thường xuyên trao đổi thông tin trong quá trình triển khai thực hiện quy chế phối hợp về phòng, chống vi phạm và tội phạm trong công tác quản lý bảo vệ rừng.

5. Phòng Tài nguyên – Môi trường tham mưu UBND huyện chỉ đạo UBND các xã rà soát, giải quyết, xử lý các vụ lấn chiếm đất rừng lâm nghiệp của các đơn vị chủ rừng; tiếp tục xác minh, tham mưu ra quyết định xử phạt các trường hợp còn lại vi phạm lấn chiếm đất trái phép tại khu vực dự án cấp đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số 02 xã Đông Giang, La Dạ và các địa phương khác có vi phạm xảy ra.

6. Văn phòng BCH tham mưu UBND huyện ban hành và triển khai các kế hoạch, phương án về chống phá rừng, phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2018 ngay trước mùa khô 2017-2018.

* Đối với các kiến nghị:

- Đối với diện tích 337,62ha của Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Bình Thuận đang quản lý tại địa bàn xã La Dạ mà UBND huyện đã giao trách nhiệm cho phòng Tài nguyên & Môi trường huyện chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan của huyện và UBND xã Lạ Dạ tổ chức kiểm tra, phân loại việc lấn, chiếm đất tại Công văn số 2522/UBND-KT ngày 11/11/2016. Yêu cầu phòng Tài nguyên & Môi trường tiếp tục phối hợp với các đơn vị có liên quan để làm rõ số diện tích nói trên; trên cơ sở đó, tham mưu UBND huyện báo cáo, đề xuất hướng giải quyết cho Sở Tài nguyên & Môi trường, Sở Nông nghiệp & PTNT Bình Thuận xem xét, xử lý theo quy định.

- Đối với 10 trường hợp lấn chiếm đất tại khu vực khai hoang cấp đất sản xuất cho đồng bào xã La Dạ, diện tích 49.546 m2/12 mảnh. Giao trách nhiệm cho phòng Tài nguyên & Môi trường hướng dẫn UBND xã La Dạ lập hồ sơ xử lý theo thẩm quyền; nếu vượt thẩm quyền tham mưu UBND huyện xử lý theo quy định của pháp luật.

- Đối với các dự án nông lâm đã được cấp thẩm quyền giao đất, cho thuê đất để thực hiện dự án, nhưng hiện nay có diện tích còn rừng. Giao trách nhiệm cho Hạt Kiểm lâm huyện thực hiện theo ý kiến chỉ đạo của Chủ tịch UBND huyện tại Thông báo số 387/TB-UBND ngày 14/7/2017, về ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND huyện tại cuộc họp kiểm điểm tình hình kinh tế- xã hội tháng 6 và bàn nhiệm vụ tháng 7/2017.

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2192715
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech