BC tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Nghĩa trang sinh thái Bắc Phan Thiết

Báo cáo

BC tiến độ bồi thường, hỗ trợ và tái định cư thuộc dự án Nghĩa trang sinh thái Bắc Phan Thiết

UBND huyện Hàm Thuận Bắc báo cáo tiến độ thực hiện dự án Nghĩa trang sinh thái Bắc Phan Thiết, tại thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc đến nay. Cụ thể như sau:

I. Kết quả thực hiện:

1. Kết quả cung cấp hồ sơ đo đạc thu hồi đất của chủ đầu tư:

Ngày 09/6/2016, chủ đầu tư công trình đã cung cấp bản đồ chỉnh lý trích lục địa chính thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc - công trình Nghĩa trang sinh thái Bắc Phan Thiết, do Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh xác lập (điều chỉnh lần 7). Tổng diện tích đất dự án là: 1.294.025,6 m2 (giảm so với tổng diện tích ban đầu 6.023,9m2, do chủ đầu tư đề nghị điều chỉnh đưa ra ngoài dự án).

Trong đó:

- Đất do hộ gia đình, cá nhân đang trực tiếp sản xuất: 39 hộ/567.712,1m2.

- Đất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Phú quản lý 260.034,6 m2. Trong đó có 257.986,9 m2 đất do 08 hộ dân đang trực tiếp canh tác (trồng điều, keo lá tràm…), phần diện tích còn lại 2.047,7 m2 là do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Phú quản lý.

- Đất do UBND thị trấn Phú Long quản lý: 466.278,9 m2. Trong đó:  257.842,5 m2 đất hiện trạng đang trồng điều và keo lá tràm nhưng chưa xác định được tên chủ sử dụng và 208.436,4 m2 đất hiện nay hộ dân sử dụng chôn cất mồ mả.

2. Kết quả xác định phần diện tích đất rừng có trong dự án:

Theo Quyết định số 4315/QĐ-UBND ngày 31/12/2014 của UBND tỉnh Bình Thuận, về việc phê duyệt kết quả điều chỉnh Quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh Bình Thuận giai đoạn 2011 – 2020 thì phần diện tích 260.034,6 m2 đất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Phú quản lý đã được đưa ra ngoài quy hoạch 03 loại rừng. Tuy nhiên, hiện nay chưa có quyết định thu hồi đất của UBND tỉnh về phần diện tích đất này.

3. Công tác điều tra, khảo sát, đo đạc, kiểm đếm (kiểm kê):

Kết quả thực hiện, công tác kiểm kê đến nay, cụ thể như sau:

Tổng số hộ mời kiểm kê: 39 hộ/567.712,1m2. Trong đó:

- Số hộ đã kiểm kê là: 35 hộ/531.062,7m2.

- Số hộ chưa kiểm kê là: 04 hộ/36.649,4 m2. Lý do:

+ 01 hộ không đồng ý cho kiểm kê (hộ Phạm Hữu Thoa: diện tích 21.978,1m2, đất trồng cây lâu năm); phần diện tích này đã cấp giấy chứng nhận QSDĐ.

+ 03 hộ đã thông báo nhiều lần nhưng hộ vắng mặt không rõ lý do (diện tích: 14.670,3 m2).

4. Công tác xác định nguồn gốc đất, thời điểm sử dụng đất và quyền sở hữu tài sản có trên đất (xét tính pháp lý) và họp HĐBTHT&TĐC huyện:

Trên cơ sở hồ sơ thu hồi đất do Chủ đầu tư cung cấp, UBND huyện Hàm Thuận Bắc đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất tổng hợp đề nghị UBND thị trấn Phú Long xét tính pháp lý 35 hộ/531.062,7 m2. Trong đó, có 16 hộ đã được Hội đồng bồi thường huyện thông qua ngày 14/8/2015.

5. Kết quả niêm yết công khai phương án bồi thường:

UBND huyện đã chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất phối hợp với Chủ đầu tư và UBND thị trấn Phú Long tiến hành lấy ý kiến hộ dân về phương án bồi thường, hỗ trợ của 14/16 hộ dân đã được Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện thông qua (trừ 02 hộ: Trần Văn Tuấn và Trần Ngọc Thanh chờ Hội đồng thông qua lại phần diện tích đất ở nên chưa đưa ra lấy ý kiến) vào ngày 03/6/2016. Kết quả lấy ý kiến như sau:

Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ của 14 hộ là: 12.432.822.317 đồng.

Tổng số hộ có mặt: 11/14 hộ

Trong đó:

- Số hộ đồng ý với phương án bồi thường đã công khai: 09hộ.

- Số hộ không đồng ý với phương án: 02 hộ. Lý do:

+ Bà Nguyễn Thị Tâm có diện tích đất thu hồi là: 18.850,6 m2; Tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là: 2.019.419.970 đồng (chưa tính tiền thuê nhà chờ giao đất tái định cư theo quy định). Hộ bà không đồng ý với giá trị bồi thường, hỗ trợ nêu trên. Vì bà cho rằng việc áp giá bồi thường theo đơn giá Nhà nước hiện tại là quá thấp so với mức thu nhập hiện nay của gia đình bà (gia đình bà hiện nay đang nuôi thỏ và nuôi dông).

+ Ông Võ Văn Sương có tổng diện tích đất thu hồi là: 26.859,2 m2 (trong đó có 21.048,2m2 đất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Phú quản lý); tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là: 584.343.700 đồng. Hộ ông không đồng ý với kết quả xác định nguồn gốc đất của UBND thị trấn Phú Long; cũng như, kết luận của Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện. Vì ông cho rằng, phần diện tích 21.048,2m2 mà Hội đồng kết luận là đất do Ban Quản lý rừng phòng hộ Hồng Phú quản lý là đất mà gia đình ông đã tự khai hoang và trồng keo lá tràm từ trước năm 2004 đến nay.

6. Công tác điều chỉnh ranh dự án:

Ngày 26/6/2016, Công ty Cổ phần Đại Tống – Nam Thái Sơn có Công văn số 07/CV-ĐT, về việc đề nghị điều chỉnh giảm diện tích đất thu hồi thuộc công trình Nghĩa trang sinh thái Bắc Phan Thiết, tại thị trấn Phú Long, huyện Hàm Thuận Bắc với lý do: Trong dự án có 04 hộ dân bị giải tỏa trắng về nhà ở và đất ở với diện tích khoảng 5 ha.

7. Công tác trình thẩm định hồ sơ:

Hiện nay, Hội đồng thẩm định huyện đang thẩm định hồ sơ của 08/16 hộ đã được Hội đồng bồi thường, hỗ trợ và tái định cư huyện thông qua với tổng số tiền 5.632.264.548 đồng. 08 hộ còn lại chờ kết quả giải quyết tranh chấp của thị trấn Phú Long và kết quả điều chỉnh ranh dự án.

8. Một số tồn tại:

- Do địa hình khu vực dự án phức tạp, diện tích thực hiện dự án lớn (1.294.025,6 m2), ranh giới các thửa đất của các chủ sử dụng không rõ ràng nên việc đo đạc, quy chủ chưa chính xác. Có một số hộ dân có đất nằm trong dự án nhưng chưa được đo đạc, quy chủ cụ thể. Do đó, công tác thông báo cho hộ dân cũng như xác định ranh kiểm kê ngoài thực địa của từng hộ gặp rất nhiều khó khăn.

- Việc điều chỉnh hồ sơ thu hồi đất theo quy định của UBND tỉnh Bình Thuận tại khoản 6, Điều 44 của Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015, của đơn vị đo đạc (Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh) còn chậm. Điều này, gây ảnh hưởng không nhỏ đến tiến độ thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ của dự án.

- Các cơ quan chuyên môn thuộc huyện và UBND thị trấn Phú Long rất khó khăn trong việc liên hệ với chủ đầu tư dự án để cung cấp các hồ sơ liên quan đến công tác bồi thường, hỗ trợ và giải phóng mặt bằng dự án theo quy định.

II. Đề xuất, kiến nghị:

Để công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Nghĩa trang sinh thái Bắc Phan Thiết tại thị trấn Phú Long thực hiện đúng theo kế hoạch, UBND huyện Hàm Thuận Bắc kiến nghị như sau:

1. Đề nghị Sở Tài nguyên & Môi trường:

- Sớm có quyết định phê duyệt giá đất cụ thể để UBND huyện có cơ sở chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện tiến hành áp giá bồi thường và công khai cho hộ dân.

- Tham mưu UBND tỉnh ban hành quyết định thu hồi phần diện tích 260.034,6 m2 đất lâm nghiệp đã được đưa ra ngoài Quy hoạch 03 loại rừng nói trên theo quy định.

- Chỉ đạo Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh (đơn vị đo đạc) kịp thời phối hợp với các ngành chức năng của huyện, UBND thị trấn Phú Long và Chủ đầu tư tiến hành đo đạc bổ sung và điều chỉnh hồ sơ thu hồi đất của dự án theo quy định tại khoản 6, Điều 44 Quyết định số 08/2015/QĐ-UBND ngày 02/3/2015 của UBND tỉnh Bình Thuận.

2. Đề nghị Chủ đầu tư (Công ty Cổ phần Đại Tống - Nam Thái Sơn):

- Sớm liên hệ với Sở Tài nguyên & Môi trường và đơn vị đo đạc để có kết quả điều chỉnh ranh dự án để UBND huyện có cơ sở chỉ đạo Trung tâm Phát triển quỹ đất và các ngành có liên quan thực hiện các bước tiếp theo.

- Phối hợp với phòng Tài nguyên & Môi trường và UBND thị trấn Phú Long để thông báo cho những hộ dân đã được điều chỉnh đưa ra ngoài dự án biết khi có kết quả điều chỉnh (kể cả 03 hộ đã điều chỉnh ranh lần 1) để hộ dân an tâm đầu tư sản xuất.

- Phối hợp chặt chẽ với UBND thị trấn Phú Long và đơn vị đo đạc (Văn phòng Đăng ký đất đai tỉnh) tiếp tục điều chỉnh bản đồ, danh sách thu hồi đất theo đúng hiện trạng thực tế; đồng thời, sớm bàn giao bản đồ và danh sách cho Trung tâm Phát triển quỹ đất, phòng Tài nguyên & Môi trường, UBND thị trấn Phú Long để thực hiện các bước tiếp theo.

Trên đây là kết quả thực hiện công tác bồi thường, hỗ trợ và tái định cư dự án Nghĩa trang sinh thái Bắc Phan Thiết, tại thị trấn Phú Long. UBND huyện Hàm Thuận Bắc báo cáo Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, tổng hợp./.   

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

1949191
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech