Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện- Nguyễn Ngọc Thạch tại cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện Chương trình sản xuất thanh long VietGAP

Báo cáo

Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND huyện- Nguyễn Ngọc Thạch tại cuộc họp sơ kết tình hình thực hiện Chương trình sản xuất thanh long VietGAP

Ngày 20/7/2017, tại phòng họp số 3 - UBND huyện, Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Ngọc Thạch (kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phát triển thanh long bền vững huyện) đã chủ trì cuộc họp sơ kết tình hình triển khai thực hiện Chương trình phát triển thanh long bền vững 6 tháng đầu năm, bàn phương hướng, giải pháp triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Tham dự cuộc họp, có lãnh đạo các cơ quan là thành viên Ban Chỉ đạo Chương trình phát triển thanh long bền vững huyện, thành viên Tổ tư vấn thanh long VietGAP huyện và lãnh đạo UBND các xã, thị trấn (trừ 04 xã vùng cao). Sau khi nghe lãnh đạo Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện (cơ quan Thường trực Ban Chỉ đạo) báo cáo tình hình, kết quả triển khai Chương trình phát triển thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP 6 tháng đầu năm, đề xuất nhiệm vụ giải pháp 6 tháng cuối năm 2017 và ý kiến phát biểu của các thành viên dự họp. Phó Chủ tịch UBND huyện đã có ý kiến kết luận, chỉ đạo như sau:

I. Đánh giá tình hình thực hiện trong 6 tháng đầu năm 2017:

Nhận thức tầm quan trọng của việc sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP là yêu cầu cấp thiết và là điều kiện chủ yếu để đảm bảo cho việc phát triển cây thanh long an toàn và bền vững. Do đó, thời gian qua các cấp, các ngành từ huyện đến xã, thị trấn chấp hành khá tốt chủ trương, chỉ đạo của tỉnh, huyện; đã tập trung lãnh, chỉ đạo, đề ra kế hoạch, nhiệm vụ và giải pháp cụ thể để thực hiện. Trong quá trình triển khai, Ban Chỉ đạo, Tổ tư vấn huyện, xã có sự phân công thành viên kiểm tra, bám sát địa bàn, kịp thời nắm bắt tình hình, hướng dẫn, giúp đỡ các tổ, nhóm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện… Một số địa phương đã tích cực triển khai, kết quả tái cấp chứng nhận VietGaP đạt khá, đáng biểu dương như Hàm Hiệp 84,85%, Hồng Sơn 72,3% và Hàm Chính 76,93%.

Tuy nhiên, so với yêu cầu thì tình hình triển khai thực hiện còn nhiều hạn chế, kết quả đạt được chưa nhiều, 6 tháng đầu năm toàn huyện chỉ cấp mới được 137,92ha/ 495ha, đạt 27,86% KH, tái cấp được 343,74ha/ 2.140ha, đạt 16% KH chỉ tiêu huyện giao; một số xã, thị trấn còn lơ là trong chỉ đạo, thậm chí buông lõng, khoán trắng cho cán bộ nông nghiệp hoặc Hội nông dân xã, nên trong 6 tháng đầu năm chưa cấp mới, tái cấp được diện tích thanh long VietGAP nào, như: Thuận Minh, Hàm Trí, Hàm Phú, Hồng Liêm, Thuận Hòa và Hàm Thắng. Tình hình bệnh đốm nâu trên thanh long tiếp tục gây hại trên diện rộng, trong đó có 46 ha nhiễm nặng.

II. Nhiệm vụ và giải pháp 6 tháng còn lại năm 2017:

Để triển khai thực hiện có kết quả, đảm bảo đạt chỉ tiêu huyện đề ra, yêu cầu các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ tư vấn của huyện và UBND các xã, thị trấn tập trung triển khai một số nhiệm vụ giải pháp chủ yếu như sau:

1. Ban Chỉ đạo, Tổ tư vấn huyện thường xuyên bám sát địa phương, rà soát bổ sung quy chế làm việc, phân công lại cụ thể trách nhiệm cho từng thành viên đảm nhiệm từng công việc, phụ trách từng địa bàn. Duy trì sinh hoạt định kỳ hàng tháng để nắm tình hình, chỉ đạo tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện. Các thành viên Ban Chỉ đạo, Tổ tư vấn huyện tăng cường bám sát cơ sở, địa bàn phụ trách để chỉ đạo, hướng dẫn, giúp đỡ các địa phương thực hiện tốt chương trình sản xuất thanh long VietGAP, nhất là đối với các xã, thị trấn chưa có diện tích cấp trong 6 tháng qua và chỉ tiêu được giao nhiều.

Định kỳ, trước ngày 20 hàng tháng, Tổ tư vấn của huyện tổng hợp, có báo cáo kết quả thực hiện sản xuất thanh long VietGAP trên địa bàn huyện gửi Ban Chỉ đạo huyện để theo dõi, chỉ đạo.

2. Trạm khuyến nông tổ chức lồng ghép với việc triển khai các mô hình khuyến nông để phổ biến, hướng dẫn quy trình phòng, chống bệnh đốm nâu trên cây thanh long, các phương pháp ủ cành thanh long theo truyền thống và sử dụng chế phẩm vi sinh cho người trồng thanh long biết và áp dụng.

3. Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện: Tăng cường công tác điều tra, kiểm tra, tình hình diễn biến của bệnh đốm nâu và bệnh hại khác trên thanh long; phối hợp với UBND các xã, thị trấn nơi có diện tích bị nhiễm nặng, tổ chức vận động, thuyết phục hộ trồng thanh long thực hiện các biện pháp phòng trừ hiệu quả; tổng hợp báo cáo tình hình và kết quả triển khai phòng, chống bệnh đốm nâu trên địa bàn huyện cho Ban Chỉ đạo (qua Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện) theo dõi, chỉ đạo.

4. UBND các xã, thị trấn:

- Rà soát bổ sung, củng cố Ban Chỉ đạo, Tổ tư vấn phát triển thanh long bền vững của mình; duy trì nề nếp sinh hoạt, phân công nhiệm vụ cụ thể rõ ràng, yêu cầu từng thành viên phải thường xuyên bám sát địa bàn để kiểm tra, kịp thời hướng dẫn, giúp đỡ các tổ, nhóm tháo gỡ những khó khăn vướng mắc trong quá trình thực hiện.

- Tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về sản xuất cây thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP, làm cho nhân dân hiểu rõ không vì lợi nhuận trước mắt mà làm mất uy tín thương hiệu “Thanh long Bình Thuận”, từ đó vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện để đảm bảo việc sản xuất thanh long VietGAP được bền vững, lâu dài.

- Tiến hành rà soát lại cụ thể diện tích thanh long chặt bỏ chuyển sang cây trồng khác, chuyển sang đất phi nông nghiệp và diện tích không chăm sóc, tổng hợp, báo cáo UBND huyện thông qua Phòng Nông nghiệp & PTNT trước ngày 15/8/2017.

5. Giao trách nhiệm cho Phòng Nông nghiệp & PTNT huyện tham mưu UBND huyện cũng cố lại Ban Chỉ đạo phát triển cây thanh long bền vững trên địa bàn huyện. Đồng thời, phân công lại cụ thể trách nhiệm cho từng thành viên đảm nhiệm từng công việc, phụ trách từng địa bàn.

6. Giao trách nhiệm cho Đài Truyền thanh huyện: Phối hợp với UBND các xã, thị trấn tổ chức đưa tin về hiệu quả của mô hình sản xuất thanh long theo tiêu chuẩn VietGAP.

        
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Số lượt truy cập

2141718
 
 
 
 
Tin tức - Sự kiện - Huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Bản quyền thuộc huyện Hàm Thuận Bắc, Tỉnh Bình Thuận

Thiết kế và phát triển bởi Unitech