DANH SÁCH CÁN BỘ CÔNG CHỨC

STT

Tài khoản thư điện tử

Họ và tên

Phòng ban

1

thachnn@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Ngọc Thạch (Chủ tịch UBND huyện)

UBND HUYỆN

2

baynv@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Văn Bảy(Phó Chủ tịch UBND Huyện)

UBND HUYỆN

4

hientn@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Trần Ngọc Hiền (Phó Chủ Tịch UBND Huyện)

UBND HUYỆN

5

thanhcx@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Cao Xuân Thành(Trung Tâm PTQĐ)

TTPTQĐ

6

dongdv@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Dương Văn Đông (Phòng GD&ĐT)

GDĐT

7

sonhn@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Huỳnh Ngọc Sơn(Ban Quản Lý CTCC)

BQLCTCC

8

haiht.ld@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Huỳnh Thanh Hải(Phó Phòng LĐTBXH)

LĐTBXH

9

hienhtt@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Huỳnh Thị Thu Hiền(Văn Phòng UBND Huyện)

UBND HUYỆN

10

nganhtt@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Huỳnh Thị Thu Ngân(Phó Phòng TCKH)

TCKH

11

ngoclhn@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Lê Hồ Nguyên Ngọc (Phòng TNMT)

TNMT

12

chaulm@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Lê Minh Châu (phòng Nông nghiệp PTNT)

NNPTNT

13

luanlm@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Lê Minh Luân (Trưởng phòng VHTT)

VHTT

14

tienlm@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Lê Minh Tiến (Giám đốc Ban QLDA)

BQLDA

15

uyenlnt@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Lê Nguyễn Tố Uyên(Phòng Nội Vụ)

NỘI VỤ

16

chaulth@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Lê Thị Hồng Châu(Phòng VHTT)

VHTT

17

samlt@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Lê Thị Sâm(Văn Phòng UBND Huyện)

UBND HUYỆN

18

lttvan@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Lê Thị Tú Vân (Ban QLDA)

BQLDA

19

chinhlt@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Lê Trung Chính(Phòng Giáo Dục)

GDĐT

20

hoailtt@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Lê Trác Trung Hoài(Phó Phòng VHTT)

VHTT

21

sonlv@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Lê Văn Sơn (Phó phòng Nội vụ)

NỘI VỤ

22

thanhlv@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Lê Văn Thanh(Phó Đài Truyền Thanh)

TTVHTTTT

23

tuanlv@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Lê Văn Tuấn (Phòng TCKH)

TCKH

24

lienvtk@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Võ Thị Kim Liên(Thanh Tra Huyện)

THANH TRA

25

honglt@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Lý Thị Hồng (phòng TNMT)

TNMT

26

datlm@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Lương Minh Đạt (Pho Phong Dan Toc huyen)

DÂN TỘC

27

sonmh@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Mai Hữu Sơn(Trung Tâm VHTT)

TTVHTTTT

28

hangmth@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Mai Thị Huệ Hằng(Trường Phòng LĐTBXH)

LĐTBXH

29

vannbd@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Bùi Diễn Văn (Ban QLCTCC)

BQLCTCC

30

nguyennb@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Bảo Nguyên (Phòng Nội vụ)

NỘI VỤ

31

haonh@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Hoàng Hảo (BQL CTCC)

BQLCTCC

32

phapnh@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Hùng Pháp(Trung Tâm Dạy Nghề)

TTGDNNGDTT

33

phunh@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Hữu Phú(Thanh Tra Huyện)

THANH TRA

34

hieunk@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Khắc Hiếu(Phòng TNMT)

TNMT

35

trangnlb@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Lê Bảo Trần (Ban QLDA)

BQLDA

36

ngocnm@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Minh Ngọc(Ban Quản Lý CTCC)

BQLCTCC

37

phuongnm@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Minh Phương(Trung Tâm PTQĐ)

TTPTQĐ

38

nmtri@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Minh Trí (Trưởng phòng NN-PTNT)

NNPTNT

39

nghin@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Nghị(Phòng Nội vụ)

NỘI VỤ

40

anhnn@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Ngọc Anh (Trưởng phòng Nội vụ)

NỘI VỤ

41

thachnn@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Ngọc Thạch(Phó Chủ tịch UBND huyện)

UBND HUYỆN

42

honp@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Phi Hổ(Phó Chánh Thanh Tra)

TƯ PHÁP

43

dinhnp@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Phương Định (Trung tâm VHTT)

TTVHTTTT

44

thanhnq@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Quốc Thanh(Phòng TCKH)

TCKH

45

hoannq@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Quỳnh Hoan(Trung Tâm VHTT)

TTVHTTTT

46

ntbinh@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thanh Bình (phòng Kinh tế Hạ tầng)

KTHT

47

binhnt@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thanh Bình(Trưởng Phòng Y Tế)

Y TẾ

48

hiennt@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thanh Hiền

UBND HUYỆN

49

phongnt@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thanh Phong (Phòng Nội vụ)

NỘI VỤ

50

phuongnt@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thanh Phương (TT PTQĐất)

TTPTQĐ

51

binhnt.ttdn@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thái Bình(Trung Tâm Dạy Nghề)

TTGDNNGDTT

52

hoanthai@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thái Hòa (TT PTQĐ)

TTPTQĐ

53

lucnt@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thế Lực(Phòng NN&PTNT)

NNPTNT

54

laintb@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Bích Lài(Phòng Tư Pháp)

TƯ PHÁP

55

namnth@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Hoài Nam

TTBDCT

56

thuanntk@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Kim Thuận(Trung Tâm VHTT)

TTVHTTTT

57

anhntm@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Mai Ánh(Trung Tâm VHTT)

TTVHTTTT

58

hauntm@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Minh Hậu(Ban Quản Lý CTCC)

BQLCTCC

59

hantn@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Ngọc Hà (Phòng LĐTBXH)

LĐTBXH

60

quynhntn@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Như Quỳnh(Phòng NN&PTNT)

NNPTNT

61

lyntt@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Lý

THANH TRA

62

trucntt@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Thanh Trúc(Phòng TCKH)

TCKH

63

hienntt@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Hiền (Văn Phòng HĐND&UBND Huyện)

UBND HUYỆN

64

thaontt@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Thảo (TT PTQĐ)

TTPTQĐ

65

xuanntt@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Thu Xuân(Phòng Nông Nghiệp)

NNPTNT

66

thintx@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Xuân Thi(Phòng LĐTBXH)

LĐTBXH

67

hienntu@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Út Hiền(Trung Tâm VHTT)

TTVHTTTT

68

diepnt@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Thị Điệp (Văn phòng HĐND&UBND huyện)

UBND HUYỆN

69

ducnt@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Tiến Đức (Phó Văn phòng UBND huyện)

UBND HUYỆN

70

cunv@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Văn Cư(Chánh Văn Phòng UBND Huyện)

UBND HUYỆN

71

hungnv@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Văn Hùng(Trưởng phòng TCKH)

TCKH

72

muoinvan@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Văn Mười (Giám đốc BQL CTCC)

BQLCTCC

73

phuocnv@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Văn Phước(Trung Tâm VHTT)

TTVHTTTT

74

thannv@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Văn Thân (Phó Giám đốc BQL CTCC)

BQLCTCC

75

tamnv@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Văn Tám(Trưởng phòng TNMT)

TNMT

76

tannv@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Văn Tấn (Trường phòng Dân tộc)

DÂN TỘC

77

anhnv@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Nguyễn Văn Ánh(Trưởng Phòng Tư Pháp)

TTGDNNGDTT

78

binhnv@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Ngô Văn Bình (Trung tâm VHTT)

TTVHTTTT

79

hieppn@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Phạm Nguyễn Hiệp(Phòng KTHT)

KTHT

80

chiptd@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Phạm Thị Diễm Chi(Phòng KTHT)

KTHT

81

ngocptn@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Phạm Thị Như Ngọc (Phòng VHTT)

VHTT

82

trietth@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Trần Hiền Triết(Chánh Thanh Tra)

THANH TRA

83

phucth@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Trần Hữu Phúc(Phòng TCKH)

TCKH

84

ninhtn@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Trần Ngọc Ninh (phòng TNMT)

TNMT

85

hongtt@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Trần Thanh Hồng(Phòng KTHT)

KTHT

86

hieutt@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Trần Trung Hiếu(Phòng Nội Vụ)

NỘI VỤ

87

trangtxb@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Trần Xuân Bảo Trang(Ban Quản Lý CTCC)

BQLCTCC

88

ngantdtk@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Trần Đình Thị Kim Ngân (Phòng Lao động TBXH)

LĐTBXH

89

duyt@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Từ Duy (Phó Phòng Văn Hóa Thông Tin)

VHTT

90

lienvtk@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Võ Thị Kim Liên(Thanh Tra Huyện)

THANH TRA

91

travtt@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Võ Thị Thanh Trà (Phòng Lao động TBXH)

LĐTBXH

92

chungvv@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Võ Văn Chung(Phòng LĐTBXH)

LĐTBXH

93

hiepdv@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Đặng Văn Hiệp(Phó Phòng KTHT)

KTHT

94

hungdv@hamthuanbac.binhthuan.gov.vn

Đặng Văn Hùng(phó Phòng LĐTBXH)

LĐTBXH

Tin mới


TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
  • Khám phá hồ Đa Mi
1 
Thống kê truy cập
  • Đang online: 20
  • Hôm nay: 2552
  • Trong tuần: 18 022
  • Trong tháng: 65 527
  • Tất cả: 1039247
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang