KẾT QUẢ 01 NĂM TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CHỈ THỊ SỐ 11-CT/TU NGÀY 07/9/2021 CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY
 

Trên cơ sở nhận thức sâu sắc ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện Hàm Thuận Bắc, nhiệm kỳ 2020-2025 đã xác định cải cách hành chính là nhiệm vụ trọng tâm, là khâu đột phá. Quá trình thực hiện Nghị quyết, nhất là từ khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Chỉ thị số 11-CT/TU thì Ban Thường vụ Huyện ủy Hàm Thuận Bắc đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác này. Định kỳ hàng tháng, Thường trực Huyện ủy đều nghe UBND huyện báo cáo công tác cải cách hành chính, việc khắc phục các hạn chế, yếu kém về các chỉ số cải cách hành chính hàng năm đã được UBND tỉnh chỉ ra. Qua đó chỉ đạo các biện pháp, giải pháp nhằm nâng cao các chỉ số cải cách hành chính, đến nay đạt được một số kết quả như sau:

Thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh và Ban Thường vụ Huyện ủy, UBND huyện đã ban hành Kế hoạch thực hiện các giải pháp nâng cao các chỉ số về cải cách hành chính năm 2021 và giai đoạn 2021-2025 theo đúng tinh thần Kế hoạch số 2992/KH-UBND ngày 12/8/2021 của UBND tỉnh và kế hoạch khắc phục những tồn tại hạn chế qua kết quả đánh giá xếp loại chỉ số cải cách hành chính năm 2021. Trong các Kế hoạch này, UBND huyện đã giao nhiệm vụ cụ thể cho từng cơ quan, từng xã, thị trấn thực hiện các nội dung công việc để khắc phục các hạn chế, tồn tại mà đã làm cho các chỉ số không có điểm hoặc điểm thấp.

Hàng tháng, Lãnh đạo UBND huyện làm việc với các ngành liên quan và Bộ phận Một cửa huyện để nghe kết quả khắc phục các tồn tại, hạn chế và tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc về giải quyết hồ sơ hành chính. Nhờ đó, đến nay 09 tồn tại, hạn chế lớn về chỉ số cải cách hành chính năm 2021 đã được UBND tỉnh chỉ ra cơ bản UBND huyện đã khắc phục.

Đối với việc thực hiện 03 mô hình thí điểm, gồm: (1)chuyển giao để Bưu điện thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính cho tổ chức công dân; (2)hướng dẫn nộp hồ sơ trực tuyến mức độ 3, 4; (3)mô hình công dân không viết được UBND huyện triển khai thực hiện tại Bộ phận Một cửa huyện, Bộ phận Một cửa xã Thuận Hòa và Bộ phận Một cửa thị trấn Ma Lâm từ ngày 15/9/2021 đến cuối tháng 03/2022. Quá trình thực hiện các đơn vị thực hiện thí điểm đều cơ bản thực hiện đúng hướng dẫn số của Sở Nội vụ và đạt được một số kết quả tích cực. Sau thời gian thực hiện thí điểm 03 mô hình trên, cho thấy mô hình “công dân không viết” rất thiết thực đối với người dân khi kê khai các thủ tục hành chính, nhất là hồ sơ hành chính trên lĩnh vực đất đai, trong khi chờ UBND tỉnh tổng kết, đánh giá và cho chủ trương nhân rộng, Ban Thường vụ Huyện ủy đã cho chủ trương cho UBND huyện phối hợp với Ban Thường vụ Huyện đoàn triển khai thực hiện thí điểm Đội thanh niên tình nguyện hướng dẫn kê khai hồ sơ thủ tục hành chính tại Bộ phận Một cửa huyện từ ngày 04/5/2022. Qua hơn 02 tháng thực hiện mô hình này được người dân đồng tình ủng hộ về mô hình này. Theo kế hoạch vào đầu tháng 8/2022 huyện sẽ sơ kết mô hình này và sẽ nhân rộng tại Bộ phận Một cửa các xã, thị trấn.

Tuy nhiên, công tác cải cách hành chính, nhất là công tác cải cách thủ tục hành chính cũng còn nhiều mặt hạn chế, nổi lên đó là tỉ lệ hồ sơ hành chính trên lĩnh vực đất đai giải quyết trễ hẹn còn ở mức cao. Hạn chế này có nhiều nguyên nhân, trong đó có nguyên nhân là số lượng hồ sơ hành chính trên lĩnh vực đất đai của cá nhân, hộ gia đình có nhu cầu giải quyết khá nhiều như chỉ trong 05 tháng đầu năm 2022 Bộ phận Một cửa của huyện đã tiếp nhận đến 11.433 hồ sơ về đất đai bằng số lượng tiếp nhận hồ sơ về đất đai cả năm 2020. Từ đó dẫn tới quá tải trong việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân, mặc dù UBND huyện đã chỉ đạo công chức, viên chức làm việc tại Bộ phận Một cửa huyện và các cơ quan liên quan làm thêm giờ, làm thêm ngày nghỉ nhưng vẫn chưa khắc phục triệt để, dẫn tới chỉ số hài lòng của người dân về thực hiện thủ tục hành chính còn thấp.

Ngoài nguyên nhân trên, huyện Hàm Thuận Bắc hiện đang gặp khó khăn trong việc nâng chỉ số cải cách hành chính và chỉ số hài lòng của người dân về thực hiện thủ tục hành chính, đó là:

Thứ nhất, việc cấp mới, cấp đổi giấy chứng nhận QSD đất theo Dự án tổng thể 920 đến nay vẫn chưa được thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông nên huyện chưa kiểm soát được thời gian tiếp nhận, luân chuyển hồ sơ của cấp xã và thời hạn giải quyết của Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện, vì theo quy định tại Quyết định số 73/QĐ-UBND ngày 25/12/2015 của UBND tỉnh thì hồ sơ này người sử dụng đất nộp tại UBND cấp xã, sau đó luân chuyển hồ sơ này đến Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện.

Thứ hai, việc luân chuyển hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất giữa Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện với Chi cục thuế khu vực Hàm Thuận Nam - Hàm Thuận Bắc còn nhiều bất cập, vẫn còn luân chuyển hồ sơ giấy theo quy định tại Quyết định số 26/QĐ-UBND ngày 10/8/2018 của UBND tỉnh, dẫn tới ban hành thông báo thuế chậm trễ, gây bức xúc, phiền hà cho người dân. Trong khi đó việc thực hiện Quyết định số 443/QĐ-UBND ngày 11/02/2022 của UBND tỉnh về ban hành Quy chế phối hợp giữa cơ quan thuế và cơ quan Đăng ký đất đai trong việc trao đổi thông tin theo hình thức điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai trên địa bàn tỉnh chưa thực hiện được vì hiện nay chưa có phần mềm.

Để tiếp tục triển khai, thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 11-CT/TU ngày 07/9/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong việc nâng cao các chỉ số PAR INDEX, SIPAS, PAPI, PCI của tỉnh giai đoạn 2021 - 2025. Đồng thời, tiếp tục triển khai thực hiện đầy đủ các nội dung về công tác CCHC năm 2022 được xác định tại Kế hoạch số 4890/KH-UBND ngày 22/12/2021 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 12/KH-UBND ngày 14/01/2022 của UBND huyện. Phấn đấu giữ vững thứ hạng và đạt loại Tốt về chỉ số CCHC năm 2022, nhiệm vụ cụ thể trong thời gian đến:

- Thường xuyên quán triệt, tuyên truyền, phổ biến đến cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và nhân dân trên địa bàn huyện nhận thức sâu sắc về ý nghĩa, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, xem đây là nhiệm vụ thường xuyên, cấp bách, là trách nhiệm của cả hệ thống chính trị, nhất là chỉ ra những việc làm được và chưa làm được, mức độ hiệu quả trong công tác quản lý, chỉ đạo điều hành của bộ máy nhà nước; những phản ánh, cảm nhận và mong muốn của người dân về chất lượng phục vụ của bộ máy nhà nước. Qua đó, tạo sự chuyển biến cả về nhận thức, thái độ và hành động trong thực hiện cải cách hành chính của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức làm thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước và trách nhiệm, mức độ hoàn thành nhiệm vụ của người đứng đầu.

- Chỉ đạo, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp nhằm khắc phục có hiệu quả các hạn chế, yếu kém trong công tác cải cách hành chính của cơ quan đơn vị mình. Thường xuyên kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về công tác cải cách hành chính, công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong phạm vi quản lý, đáp ứng yêu cầu phát triển; thay thế ngay những cán bộ, công chức, viên chức có hành vi gây nhũng nhiễu, phiền hà đối với người dân và doanh nghiệp.

- Thực hiện việc công khai các loại quy hoạch; nhất là quy hoạch xây dựng, quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đúng quy định, thuận lợi nhất cho tổ chức và công dân khi tiếp cận thông tin. Đẩy mạnh thực hiện văn hóa công sở, không để xảy ra tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà trong giải quyết thủ tục hành chính cho tổ chức, công dân. Thực hiện nghiêm túc việc xin lỗi tổ chức, cá nhân đối với các trường hợp trễ hẹn, sai sót trong giải quyết thủ tục hành chính.

- Đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát đối với việc giải quyết thủ tục hành chính ở các lĩnh vực phức tạp, dễ phát sinh tham nhũng, tiêu cực như: Tài nguyên, môi trường, đầu tư, xây dựng...

                                                 N.V.BTRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 0
  • Hôm nay: 745
  • Trong tuần: 9 504
  • Tháng hiện tại: 44 959
  • Tổng lượt truy cập: 1421021
Đăng nhập
ipv6 ready Chung nhan Tin Nhiem Mang