image banner
Nhận thức và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức huyện Hàm Thuận Bắc qua 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng
 

Sáng ngày 24/7/2023, huyện Hàm Thuận Bắc tổ chức Hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng, 05 năm thực hiện Kết luận số 43-KL/T ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW về "Tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới". Đồng chí Ung Văn Tám - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, phụ trách Đảng bộ huyện chủ trì Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị này, thay mặt UBND huyện, đồng chí Nguyễn Văn Bảy - UVTV, Phó Chủ tịch UBND huyện đã đánh giá những mặt được, chưa được về nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền ở các cơ quan, đơn vị.

Có thể khẳng định công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa cực kỳ quan trọng đối với sự nghiệp cách mạng của đất nước nói chung và của huyện Hàm Thuận Bắc nói riêng mà cụ thể là sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh trên địa bàn; là điều kiện quan trọng bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, củng cố và tăng cường mối quan hệ máu thịt giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân; trong những năm qua Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều chủ trương, văn bản về công tác dân vận, nhất là Nghị quyết 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng. Trên cơ sở Chương trình hành động số 20-NQ/TU của Tỉnh ủy, Kế hoạch số 3851/KH-UBND ngày 10/10/2019 của UBND tỉnh và Kế hoạch số 177-KH/HU ngày 24/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy thực hiện Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XII) tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới; UBND huyện đã ban hành Kế hoạch số 203/KH-UBND ngày 21/10/2019 để thực hiện.

Trên cơ sở kế hoạch của UBND huyện, theo chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện công tác dân vận. Đồng thời, thông qua các cuộc họp hàng tháng của cơ quan, công đoàn, qua hội nghị cán bộ, công chức, viên chức, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đã tổ chức quán triệt, phổ biến, tuyên truyền các văn bản chỉ đạo, triển khai của Trung ương, của tỉnh, của huyện về công tác dân vận đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan, đơn vị và xã, thị trấn. Qua đó, cán bộ, công chức, viên chức đã có những chuyển biến tích cực trong nhận thức về vai trò, ý nghĩa và tầm quan trọng của công tác dân vận; từ đó, cán bộ, công chức, viên chức và người lao động nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nhất là người đứng đầu trong chăm lo và phục vụ nhân dân; cán bộ, công chức, viên chức thực hiện ngày càng tốt hơn công tác dân vận chính quyền, vận động nhân dân chấp hành các chính sách pháp luật của nhà nước trong phát triển kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Nhờ đó, công tác dân vận chính quyền trên địa bàn huyện trong những năm qua đã đạt được những kết quả quan trọng. Nội dung, phương thức lãnh đạo, quản lý và triển khai thực hiện công tác dân chính quyền của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và Chủ tịch UBND các xã, thị trấn đối với công tác vận động nhân dân được đổi mới; đã có nhiều chủ trương phát triển kinh tế, bảo đảm an sinh xã hội, xóa đói, giảm nghèo được triển khai thực hiện đạt hiệu quả cao và đã đi vào cuộc sống; quyền làm chủ của nhân dân ngày càng được phát huy. Trong những năm qua, đã có nhiều hình thức hoạt động vận động nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước được đẩy mạnh, nhất là phong trào Xây dựng nông thôn mới. Công tác dân vận thời gian qua đã góp phần tạo sự đồng thuận trong xã hội, phát huy sức mạnh đại đoàn kết trong nhân dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế, xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh, ổn định chính trị, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân trên địa bàn huyện.

Bên cạnh những kết quả đạt được nói trên thì nhận thức, ý thức trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, triển khai thực hiện công tác dân vận chính quyền ở các cơ quan, đơn vị cũng còn nhiều hạn chế, cụ thể:

 - Việc quán triệt, xây dựng và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và các văn bản của Nhà nước về công tác dân vận ở một số cơ quan, đơn vị và xã, thị trấn chưa thường xuyên, đôi khi còn chưa kịp thời, kém hiệu quả nên nhận thức của một số cán bộ, công chức về công tác dân vận chưa sâu kỹ; chưa nắm bắt kịp thi tâm tư, nguyện vọng của các tầng lớp nhân dân... để có chủ trương và giải pháp thực hiện phù hợp, hiệu quả.

 - Công tác kiểm tra, sơ kết, tổng kết việc thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng về công tác dân vận chưa được quan tâm đúng mức. Một số chính sách chưa đáp ứng nguyện vọng, lợi ích của nhân dân nhất là chính sách đền bù giải phóng mặt bằng, nhiều bức xúc của nhân dân chậm hoặc chưa được giải quyết nhất là trên lĩnh vực đất đai… nhưng chưa được tuyên truyền, giải thích đầy đủ; quyền làm chủ của nhân dân ở nhiều nơi chưa được phát huy làm giảm lòng tin của nhân dân đối với Đảng, Nhà nước.

 Hạn chế, yếu kém trên có nguyên nhân khách quan, nhưng chủ yếu do những nguyên nhân chủ quan. Một số cơ quan, đơn vị, , thị trấn chưa nhận thức đầy đủ về vị trí, vai trò của công tác dân vận; chưa thấy hết trách nhiệm và chưa quan tâm đúng mức lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận. Vẫn còn cán bộ, công chức, viên chức, trong đó có cả cán bộ lãnh đạo, quản lý còn thiếu gương mẫu, thiếu trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ được giao, thậm chí có trường hợp thực hiện sai quy định của pháp luật đến mức phải kiểm điểm trách nhiệm và xử lý kỷ luật.

Công tác dân vận chưa theo kịp sự phát triển thực tiễn của xã hội. Tổ chức đảng, chính quyền, mặt trận, đoàn thể chính trị - xã hội ở một số xã giảm sút vai trò lãnh đạo, phối hợp thiếu chặt chẽ, không sát dân, không làm tốt công tác tuyên truyền vận động nhân dân. Việc chăm lo, đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận, đoàn thể chưa thực sự đáp ứng yêu cầu.

Để phát huy những kết quả đạt được; đồng thời khắc phục những hạn chế nói trên, trong thời gian tới, các cơ quan, đơn vị huyện và UBND các xã, thị trấn cần triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp sau:

- Tiếp tục tổ chức quán triệt sâu kỹ và triển khai thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW ngày 03/6/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng; Kết luận số 43-KL/TW ngày 07/01/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng; Kế hoạch số 158-KH/TU ngày 09/9/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy và Kế hoạch số 177-KH/HU ngày 24/9/2019 của Ban Thường vụ Huyện ủy để nâng cao hơn nữa nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về vị trí, vai trò của công tác dân vận trong tình hình hiện nay.

- Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập, quán triệt các chủ trương, quan điểm của Đảng, của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận. Lấy việc nêu gương của người đứng đầu chính quyền, cán bộ lãnh đạo để giáo dục, động viên cán bộ, nhân dân nhằm tạo chuyển biến mạnh mẽ về ý thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức về công tác dân vận trong tình hình mới. Tăng cường công tác tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành tốt các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.

- Tăng cường công tác phối hợp giữa các cấp chính quyền với tổ chức Đảng, Mặt trận và các Đoàn thể của các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện công tác dân vận; quan tâm thực hiện việc đổi mới nội dung và phương thức hoạt động, thực sự hướng mạnh về cơ sở bằng các hoạt động, phong trào thiết thực, sát với đời sống của đoàn viên, hội viên và nhân dân, tạo điều kiện để nhân dân phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm làm cơ sở để thực hiện tốt công tác dân vận. Phải tập trung sức để lãnh đạo thực hiện có hiệu quả chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, trong đó phải phát huy vai trò chủ thể của người dân, của cộng đồng dân cư để thực hiện.

- Tiếp tục đề cao trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và cả hệ thống chính trị đối với công tác dân vận trong tình hình mới; đẩy mạnh cải cách hành chính, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, giải quyết kịp thời các nhu cầu hợp pháp, chính đáng của nhân dân, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở địa bàn dân cư. Giải quyết kịp thời các ý kiến, kiến nghị của cử tri; tăng cường đối thoại trực tiếp với nhân dân để xem xét, giải quyết kịp thời những vướng mắc nhằm hạn chế đơn thư khiếu nại, tố cáo, không để phát sinh điểm nóng.

- Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện công tác dân vận đối với các cơ quan, đơn vị thuộc huyện và xã, thị trấn; nhất là việc thực thi nhiệm vụ, công vụ của cán bộ, công chức, viên chức.

PNV

 TRANG TRUYỀN HÌNH
  • Diện mạo huyện Hàm Thuận Bắc sau 40 năm thành lập
  • Phiêu du trên hồ Hàm Thuận
  • Ước Mơ Từ Làng Tập 37 - Huỳnh Thanh Lâm, lớp 12C3 trường THPT Hàm Thuận Bắc
1 2 
Thống kê truy cập
  • Đang truy cập: 1
  • Hôm nay: 1
  • Trong tuần: 1
  • Tháng hiện tại: 1
  • Tổng lượt truy cập: 1
Đăng nhập
Footer chưa được cập nhật nội dung hoặc chưa được duyệt !